Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 446AMvB

Besluit van 31 oktober 2013 tot wijziging van het Pachtprijzenbesluit 2007

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 augustus 2013, nr. WJZ / 13123508;

Gelet op artikel 327, eerste lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 september 2013, no. W15.13.0287/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 oktober 2013, nr. WJZ / 13170190;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Pachtprijzenbesluit 2007 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toegevoegd:

  • 4. Bij wijziging van de indeling in pachtprijsgebieden wordt bij de bepaling van de gemiddelde grondbeloning per hectare, bedoeld in het derde lid, de gewijzigde indeling in acht genomen voor de twee jaren voorafgaand aan het jaar waarin zij van kracht is geworden.

B

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de gemiddelde stijging van het prijspeil volgens de bouwkostenindex over de vijf jaar voorafgaand aan het jaar, waarin de regeling van Onze Minister, bedoeld in het eerste lid, in werking treedt.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De bouwkostenindex, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend overeenkomstig artikel 16, tweede en derde lid.

C

Tabel 1 van de Bijlage behorende bij artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 6 IJsselmeerpolders vervallen «Wieringen» en «Wieringermeer».

2. In onderdeel 7 Westelijk Holland vervallen «Anna Paulowna» en «Niedorp» en wordt na «Heiloo» ingevoegd: Hollands Kroon.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 31 oktober 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de dertiende november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Op 1 januari 2012 is de gemeentelijke herindeling van kracht geworden waarbij Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer tot de nieuwe gemeente «Hollands Kroon» zijn samengevoegd. Deze herindeling gaf aanleiding om te bezien tot welk pachtprijsgebied het nieuw gevormd Hollands Kroon zou moeten behoren. Tot nu toe behoorden Anna Paulowna en Niedorp tot het pachtprijsgebied Westelijk Holland; Wieringen en Wieringermeer tot het pachtprijsgebied IJsselmeerpolders. Na overleg met de betrokken belangenorganisaties, de Bond van Landpachters en eigen-grondgebruikers (BLHB), LTO Noord, LTO Noord afdeling Hollands Kroon, en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), is besloten Hollands Kroon in te delen bij de regio Westelijk Holland. Uit de consultatie is gebleken dat voor deze indeling voldoende draagvlak bestaat. De BLHB, LTO Noord en LTO Noord afdeling Hollands Kroon hebben kenbaar gemaakt te kunnen instemmen met de voorgestelde gebiedswijziging. De FPG heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. Deze nieuwe gebiedsindeling wordt geëffectueerd door de onderhavige wijziging in de bijlage bij het Pachtprijzenbesluit 2007.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft voor het steekproefjaar 2010 berekend wat de gevolgen zijn van deze nieuwe indeling voor de steekproefgrootte en de hoogte van de maximaal toelaatbare pachtprijzen. Hieruit blijkt dat de steekproefgrootte van Westelijk Holland en IJsselmeerpolders van voldoende omvang blijft, respectievelijk 26 en 28 bedrijven. Het minimum is 20 bedrijven. Tevens blijkt dat indeling van Hollands Kroon bij Westelijk Holland zal leiden tot een beperkte structurele verhoging van de maximaal toelaatbare pachtprijzen in de regio’s IJsselmeerpolders en Westelijk Holland. Deze verhoging doet zich echter in mindere mate voor dan in het geval Hollands Kroon bij het pachtprijsgebied Waterland en Droogmakerijen zou worden ingedeeld. Voor een derde optie, indeling van Hollands Kroon bij de IJsselmeerpolders, ontbreekt het draagvlak onder de betrokken belangenorganisaties. Reden hiervoor is het gemiddeld opbrengend vermogen van landbouwgronden in Hollands Kroon. Deze komt beter overeen met het opbrengend vermogen van landbouwgronden in Westelijk Holland en minder met de landbouwgronden van de IJsselmeerpolders, die een zeer hoog opbrengend vermogen hebben.

Is eenmaal een herindeling gerealiseerd, dan kan dit – zoals ook hiervoor is aangegeven in het geval van het nieuwe pachtprijsgebied Hollands Kroon – voor de betrokken pachtprijsgebieden leiden tot verhogingen of verlagingen van de maximaal toelaatbare pachtprijzen. Ingevolge artikel 6, derde lid, zou het vervolgens zes jaar duren voor het verhogend of verlagend effect op de maximaal toelaatbare pachtprijzen geheel zou doorwerken als gevolg van het stapsgewijs toevoegen van de steekproefjaren aan de berekening van de maximaal toelaatbare pachtprijzen. Dat zou te lang duren en dat is onwenselijk. Daartoe is aan artikel 6 een nieuw vierde lid toegevoegd dat tot gevolg heeft dat die termijn wordt bekort tot vier jaar, waarmee, gelet op de belangen van pachters en verpachters bij wijziging van gebiedsindelingen, een afgewogen mate van geleidelijkheid wordt gerealiseerd.

De wijziging van artikel 20 is een technische aanpassing, die beoogt artikel 20 in lijn te brengen met artikel 16. Omdat de artikelen 16 en 20 beide betrekking hebben op agrarische bedrijfsgebouwen, ligt het in de lijn om voor artikel 20 hetzelfde indexcijfer te hanteren.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten en voor de rijksbegroting.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.