Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 390Wet

Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 18 april 2013, Staatsblad 164;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de achttiende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.229.174

12.820.267

 

5.151.201

12.823.952

 

– 161.097

4.387.696

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.790.457

12.805.240

 

4.722.558

12.808.925

 

– 165.327

4.387.696

11

Goed functionerende economie en markten

218.197

219.931

52.265

218.334

220.068

52.265

– 2.447

– 2.457

3.804.146

12

Een sterk innovatievermogen

607.730

795.764

45.782

607.730

795.764

45.782

138.224

22.337

1.871

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.585.516

366.134

92.599

2.591.009

379.101

92.599

9.455

– 32.510

– 31.752

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.996.164

1.312.815

12.194.911

2.014.164

1.330.815

12.212.911

1.456.259

– 23.542

600.000

15

Een sterk internationale concurrentiepositie

90.549

112.104

14.315

0

0

0

     

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

638.549

517.397

291.579

650.762

529.610

291.579

55.659

55.343

4.950

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

777.779

776.575

75

777.779

776.575

75

21.160

21.047

0

18

Natuur en Regio

452.081

689.737

113.714

452.969

690.625

113.714

199.167

– 205.545

8.481

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

438.717

15.027

 

428.643

15.027

 

4.230

0

40

Apparaat

408.862

408.944

15.027

398.788

398.870

15.027

19.587

19.587

0

41

Nominaal en Onvoorzien

29.773

29.773

0

29.773

29.773

0

– 15.357

– 15.357

0

Wijziging van de begrotingsstaat agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

(Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap NL

215.960

215.960

0

8.549

8.549

0

Agentschap Telecom

32.807

32.753

54

0

– 1.000

1.000

Dienst ICT Uitvoering

135.984

135.984

0

24.716

24.716

0

Dienst Landelijk Gebied

95.230

92.730

2.500

3.943

3.943

0

Dienst Regelingen

144.641

144.641

0

17.442

17.442

0

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

227.943

227.943

0

26.693

26.693

0

Totaal

852.565

850.011

2.554

81.343

80.343

1.000

(Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap NL

2.440

0

0

0

Agentschap Telecom

3.686

469

1.500

0

Dienst ICT Uitvoering

20.774

10.387

0

0

Dienst Landelijk Gebied

3.645

2.140

0

0

Dienst Regelingen

21.734

8.500

0

0

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

22.140

11.010

– 3.550

4.068

Totaal

74.419

32.506

– 2.050

4.068


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 XIII