Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor het berekeningsjaar 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, nr. 2013-0000091989, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 2013, No. W12.13.0252/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, nr. 2013-0000140857, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit kinderopvangtoeslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «€ 82.111» vervangen door: € 86.582.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 103.574 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte 18 procent van die kosten betreft.

B

Artikel 22a vervalt.

C

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I, behorende bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 15 oktober 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Uitgegeven de zeventiende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslagtabel 2014

(gezamenlijk) toetsingsinkomen

tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

     

eerste kind

tweede e.v. kind

Lager dan

€  17,575

 

90.7%

93.3%

€  17,576

€  18,745

 

89.1%

93.3%

€  18,746

€  19,915

 

88.1%

93.3%

€  19,916

€  21,085

 

87.4%

92.9%

€  21,086

€  22,256

 

86.7%

92.9%

€  22,257

€  23,425

 

86.0%

92.9%

€  23,426

€  24,596

 

85.0%

92.9%

€  24,597

€  25,763

 

84.2%

92.9%

€  25,764

€  27,022

 

83.4%

92.7%

€  27,023

€  28,280

 

82.6%

92.2%

€  28,281

€  29,538

 

81.5%

91.9%

€  29,539

€  30,796

 

80.9%

91.6%

€  30,797

€  32,056

 

79.9%

91.6%

€  32,057

€  33,314

 

79.0%

91.4%

€  33,315

€  34,603

 

78.2%

91.0%

€  34,604

€  35,894

 

77.3%

90.8%

€  35,895

€  37,184

 

76.5%

90.6%

€  37,185

€  38,474

 

75.6%

90.0%

€  38,475

€  39,766

 

74.5%

89.8%

€  39,767

€  41,056

 

74.0%

89.5%

€  41,057

€  42,346

 

73.0%

89.5%

€  42,347

€  43,636

 

72.3%

89.2%

€  43,637

€  45,047

 

71.2%

89.0%

€  45,048

€  47,811

 

69.4%

88.5%

€  47,812

€  50,576

 

68.5%

87.7%

€  50,577

€  53,342

 

67.1%

87.1%

€  53,343

€  56,108

 

64.5%

86.6%

€  56,109

€  58,872

 

61.8%

86.3%

€  58,873

€  61,638

 

59.1%

85.5%

€  61,639

€  64,403

 

56.3%

85.0%

€  64,404

€  67,168

 

53.5%

84.4%

€  67,169

€  69,935

 

50.9%

83.6%

€  69,936

€  72,699

 

48.2%

83.1%

€  72,700

€  75,466

 

45.5%

82.6%

€  75,467

€  78,231

 

42.6%

82.3%

€  78,232

€  80,995

 

39.9%

81.5%

€  80,996

€  83,760

 

37.3%

81.1%

€  83,761

€  86,581

 

34.5%

80.5%

€  86,582

€  89,413

 

32.0%

79.7%

€  89,414

€  92,245

 

29.6%

79.2%

€  92,246

€  95,076

 

27.0%

78.8%

€  95,077

€  97,909

 

24.4%

78.4%

€  97,910

€ 100,741

 

21.7%

77.6%

€ 100,742

€ 100,573

 

19.0%

77.0%

€ 103,574

€ 106,405

 

18.0%

76.5%

€ 106,406

€ 109,236

 

18.0%

75.9%

€ 109,237

€ 112,069

 

18.0%

75.5%

€ 112,070

€ 114,900

 

18.0%

74.7%

€ 114,901

€ 117,732

 

18.0%

74.1%

€ 117,733

€ 120,564

 

18.0%

73.0%

€ 120,565

€ 123,395

 

18.0%

72.6%

€ 123,396

€ 126,228

 

18.0%

71.8%

€ 126,229

€ 129,061

 

18.0%

70.7%

€ 129,062

€ 131,892

 

18.0%

70.1%

€ 131,893

€ 134,724

 

18.0%

69.1%

€ 134,725

€ 137,556

 

18.0%

68.5%

€ 137,557

€ 140,388

 

18.0%

67.7%

€ 140,389

€ 143,220

 

18.0%

67.0%

€ 143,221

€ 146,052

 

18.0%

66.2%

€ 146,053

€ 148,883

 

18.0%

65.1%

€ 148,884

€ 151,715

 

18.0%

64.5%

€ 151,716

€ 154,547

 

18.0%

63.7%

€ 154,548

€ 157,379

 

18.0%

62.9%

€ 157,380

€ 160,211

 

18.0%

62.1%

€ 160,212

€ 163,044

 

18.0%

61.4%

€ 163,045

€ 165,875

 

18.0%

60.6%

€ 165,876

€ 168,707

 

18.0%

59.8%

€ 168,708

€ 171,539

 

18.0%

59.2%

€ 171,540

En hoger

 

18.0%

58.2%

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

In het kader van de brede hervorming kindregelingen, heeft het kabinet besloten om conform de motie van Ojik-Samsom, structureel € 100 miljoen in te zetten ten behoeve van de kinderopvangtoeslag (brief 4 oktober 2013). Door de inzet van deze middelen wordt structureel een impuls gegeven aan de kinderopvang conform de motie van Hamer-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga1.

2. Maatregelen 2014

a) Verhoging toeslagpercentages in de eerste kindtabel voor inkomens tussen € 47.812 en € 103.573

De kinderopvangtoeslag wordt zodanig aangepast dat voor huishoudens met kinderopvang de marginale druk voor de midden- en hogere inkomens wordt verlaagd. Dit zorgt voor positieve inkomenseffecten voor deze groepen. Concreet gaat het om een verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel voor inkomens tussen € 47.812 en € 103.573.

b) Herintroductie vaste voet in de eerste kindtabel. Deze zal 18% bedragen vanaf een inkomen van € 103.574

Met ingang van 1 januari 2013 wordt in de toeslagtabel van het Besluit kinderopvangtoeslag de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang inclusief de vaste voet vermeld. Tot en met 2012 gold in de eerste kindtabel voor alle inkomens een toeslagpercentage van ten minste 33,3% (vaste voet). In 2013 is dit voor hogere inkomens afgebouwd naar nul. Door de herintroductie van een vaste voet van 18% wordt deze maatregel voor ruim de helft teruggedraaid.

Op basis van artikel 1.8, eerste lid, van de Wko wordt ieder jaar vastgesteld in welke gevallen de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% bedraagt van de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid van de Wko. Er wordt weer een vaste voet geïntroduceerd. Gezien de huidige economische en budgettaire situatie en het belang van het financieel beheersbaar houden van de kosten voor de kinderopvang, blijft de maatregel om de vaste voet in de toeslagtabel voor het eerste kind voor hogere inkomens af te bouwen, in tact, maar stopt deze afbouw bij 18% in plaats van bij nul zoals dit in 2013 geldt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de vaste voet in de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind voor de hoogste inkomens vanaf € 86.582 afgebouwd naar 18% bij een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van € 103.574 per jaar.

c) Indexering inkomensklassen in toeslagtabel

Voor 2014 vindt de indexering van de toetsingsinkomens van de inkomensklassen plaats in overeenstemming met artikel 1.9 van de Wko. Deze indexering vindt plaats op basis van de in artikel 7 van het Besluit kinderopvangtoeslag geformuleerde index.

Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de premie gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals geraamd voor 2014 in het Centraal Economisch Plan door het Centraal Planbureau. Het indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 2,01%.

Gezien de intensivering van de kinderopvangtoeslag, is ervoor gekozen de indexering van de toetsingsinkomens rechtstreeks in de kinderopvangtoeslagtabel te verwerken en niet afzonderlijk te wijzigen bij ministeriële regeling.

In bijlage I bij dit besluit is de kinderopvangtoeslagtabel 2014 na verwerking van bovenstaande maatregelen die onder a, b en c zijn vermeld, opgenomen. Onderstaande grafiek geeft de oude en nieuwe toeslagtabel grafisch weer.

d) Indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Op grond van artikel 1.9 van de Wko wordt de maximum uurprijs ieder jaar met ingang van 1 januari geïndexeerd bij ministeriële regeling. De indexering vindt plaats op basis van de in artikel 5 van het Besluit kinderopvangtoeslag geformuleerde indexering.

Voor de vaststelling van de maximum uurprijzen buitenschoolse opvang, dagopvang, en gastouderopvang in 2014 betekent dit het volgende: de maximum uurprijzen stijgen door de correctie op de indexering van de maximum uurprijzen in 2013. De correctie op de indexfactor bedraagt 1,18%. Vervolgens worden de maximum uurprijzen, bedoeld in artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag geïndexeerd met het berekende indexeringspercentage voor 2014. Het indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 2,66%.

Indexering van de maximum uurprijzen vindt plaats bij ministeriële regeling.

3. Financiële consequenties

Dit besluit heeft betrekking op:

  • De maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder a: verhoging toeslagpercentages in de eerste kindtabel voor inkomens tussen € 47.812 en € 103.573. Met deze verhoging is een bedrag van circa € 50 miljoen structureel gemoeid.

  • De maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder b: herintroductie vaste voet in de eerste kindtabel. Deze zal 18% bedragen vanaf een inkomen van € 103.574. De kosten van de vaste voet bedragen circa € 50 miljoen structureel.

  • De maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder c: indexering inkomensklassen in toeslagtabel. Deze maatregel heeft geen financiële consequenties.

Tabel 1: overzicht financiële consequenties in miljoenen euro’s
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

struct.

Intensivering toeslagtabel en vaste voet

7

84

92

97

98

99

100

Dit besluit heeft geen betrekking op:

  • De maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder d: indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De indexering van de maximum uurprijzen vindt plaats bij ministeriële regeling. Hiermee is een bedrag van € 80 miljoen gemoeid.

Verder is sprake van een technische wijziging waarmee de hoogte van de toetsingsinkomens waarbij de ouder aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag die minder is dan 33,3% van de kosten van kinderopvang respectievelijk nul bedraagt, is aangepast aan de kinderopvangtoeslagtabel 2014. Daarnaast vervalt een uitgewerkt artikel.

Effecten uitgaven ouders en Rijk

Als gevolg van de intensivering van € 100 miljoen structureel in de kinderopvangtoeslag daalt het aandeel van ouders in de totale kosten van kinderopvang in 2014 van 39% naar 37%. Het aandeel van het Rijk in de totale kosten van kinderopvang stijgt in 2014 van 23% naar 25%.

Inkomenseffecten

De voorgestelde maatregelen hebben een positief inkomenseffect voor gezinnen die gebruik maken van kinderopvang. Dit inkomenseffect hangt af van het inkomen en het gebruik van kinderopvang–aantal kinderen, aantal uren en het type kinderopvang. Figuur 1 en tabel 2 presenteren de inkomenseffecten voor huishoudens die gebruik maken van kinderopvang, exclusief eventuele gedragseffecten. Hierin zijn meegenomen de maatregelen die in 2014 ingaan, te weten de verhoging van de toeslagpercentages voor toetsinkomens tussen € 47.812 en € 103.873, en de herintroductie van een vaste voet. Intensivering van de kinderopvang geldt in beide gevallen voor de eerste kindtabel. Uit tabel 2 blijkt dat het mediane inkomenseffect ¼% is. Voor de meeste inkomensgroepen is de spreiding rond deze mediaan klein. De laagste inkomens ondervinden geen effect, omdat de getroffen maatregelen pas vanaf een toetsingsinkomen van € 47.812 voelbaar zijn. Bij de hoge inkomens is het inkomenseffect het hoogst, dit vanwege de introductie van een vaste voet van 18%.

Daarnaast verlaagt de intensivering ook de marginale druk voor lagere midden inkomens en hogere inkomens. Omdat deze inkomensgroepen momenteel te maken hebben met een relatief hoge marginale druk, stimuleert de intensivering van de kinderopvangtoeslag vanaf een toetsinkomen van € 47.812, participatie. De deeltijdval verbetert sterk; zie tabel 3. Lagere inkomens hebben voornamelijk belang bij de indexatie van de maximum uurprijzen. Deze indexatie is al meegenomen en de positieve inkomenseffecten hiervan zijn dus niet zichtbaar in figuur 1.

Figuur 1. Inkomenseffecten van intensivering voor huishoudens met kinderopvang

Figuur 1. Inkomenseffecten van intensivering voor huishoudens met kinderopvang
Tabel 2. Inkomenseffecten van intensivering voor huishoudens met kinderopvang
 

Geen effect

0 tot +1%

+1 tot +2%

>2%

Totaal

Mediaan

Aandeel

(%)

Inkomenshoogte

             

Min.–modaal

100%

     

100%

0%

7

1x–1,5x modaal

100%

     

100%

0%

16

1,5x–2x modaal

46%

54%

   

100%

¼%

28

2x–3x modaal

3%

97%

   

100%

¼%

33

>3x modaal

0%

76%

15%

9%

100%

½%

17

Totaal

36%

60%

3%

2%

100%

¼%

100

Tabel 3. Deeltijdval minstverdienende partner: marginale druk bij extra dag werk (2014)
 

Ongewijzigd beleid

Intensivering KOT

Hoofd WML, partner van 3 naar 4 dagen werk (0,8x WML)

69%

69%

Hoofd modaal, partner van 3 naar 4 dagen werk (2/3x modaal)

56%

54%

Hoofd 2x modaal, partner van 3 naar 4 dagen werk (2/3x modaal)

68%

67%

Hoofd 3x modaal, partner van 3 naar 4 dagen werk (2/3x 2xmodaal)

73%

70%

N.B. Er is uitgegaan van twee kinderen in buitenschoolse opvang (cf. standaardpresentatie).

N.B. De indexatie is al is meegenomen en de positieve inkomenseffecten ervan zijn dus niet zichtbaar in dit inkomensbeeld

4. Uitgebrachte adviezen

De Belastingdienst/Toeslagen acht de inhoud van dit besluit uitvoerbaar.

5. Resultaten voorhangprocedure

De voorhangprocedure heeft niet geleid tot wijzigingen in het besluit.

6. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van dit besluit sluit aan bij de systematiek van het toekennen van het voorschot voorafgaand aan het berekeningsjaar door Belastingdienst/Toeslagen. Dit besluit geldt met ingang van het berekeningsjaar 2014. In december 2013 worden al beschikkingen afgegeven voor januari 2014. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de daaraan voorafgaande publicatie uiterlijk medio oktober 2013 plaatsvindt.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Bij amendement (Kamerstukken II 2011/12, 33 212, nr. 9) is in artikel 1.8 van de Wko de verplichting opgenomen om bij besluit te bepalen in welke gevallen de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% bedraagt van de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, van de Wko. Daartoe is in het derde en vierde lid van artikel 8 opgenomen vanaf welk (gezamenlijk) toetsinginkomen de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang bedraagt en vanaf welk (gezamenlijk) toetsinginkomen de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind op 18% wordt gesteld. De formulering van het vierde lid is aangepast aan de nieuwe situatie waarin het toeslagpercentage voor hogere inkomens wordt afgebouwd tot 18% en niet langer tot nul zoals het geval was voor het berekeningsjaar 2013.

Zoals vermeld in paragraaf 2, onder c, van het algemeen deel van deze nota van toelichting, worden de toetsingsinkomens van de inkomensklassen geïndexeerd met ingang van 1 januari 2014. De in het derde en vierde lid van artikel 8 opgenomen (gezamenlijke) toetsingsinkomens worden daarmee in overeenstemming gebracht. Met ingang van 1 januari 2014 gaat het daarbij respectievelijk om een (gezamenlijk) toetsinginkomen van € 86.582 en van € 103.574.

Artikel I, onderdeel B

Artikel 22a heeft betrekking op het berekeningsjaar 2009. Dit artikel is uitgewerkt en is daarom vervallen.

Artikel I, onderdeel C

In een nieuwe bijlage I zijn aangepaste inkomens- en percentagetabellen opgenomen. Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 2, onder a, b en c, van het algemeen deel van de toelichting.

Artikel II

Voor een toelichting op de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt verwezen naar paragraaf 6 van het algemene deel van deze nota van toelichting.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken 2012–2013, 33 400 XV, nr. 39

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven