Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 377Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 september 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel D, van de Wet van 14 juni 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs (Stb. 2007, 254)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 september 2013, nr. 546544 (10398), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X, derde lid, van de Wet van 14 juni 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel IV, onderdeel D, van de Wet van 14 juni 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van dit Staatsblad en werkt terug tot 1 september 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de zestiende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Per 1 september 2013 is het merendeel van de maatregelen opgenomen in de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (Stb. 2013, 298) in werking getreden. In artikel III van die wet is artikel IV, onderdeel D, van de Wet van 14 juni 2007 (de introductie van de toets nieuw Ad-programma) gewijzigd. Inwerkingtreding van dat onderdeel vergt een apart inwerkingtredingsbesluit. Daarin wordt hierbij voorzien.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker