Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 367Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 september 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2013, nr. WJZ/545324 (WP3850), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de dertigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het wetsvoorstel dat met dit inwerkingtredings-kb in werking treedt, regelt de invoering van een landelijk register Vrijstellingen en vervangende leerplicht. Voortaan zullen leerplichtambtenaren via het Digitaal Verzuimloket registreren wie een vrijstelling of vervangende leerplicht heeft. Jongeren met een vrijstelling worden dan niet meer onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) geteld. Daardoor zet de leerplichtambtenaar de energie, tijd en middelen voor de aanpak van schoolverzuim en uitval niet optimaal in op de juiste groep en worden scholen op het juiste vsv-resultaat aangesproken. Verbetering van de vsv-meetsystematiek is bovendien een van de voorwaarden voor het halen van de doelstelling van max 25.000 vsv’ers in 2016.

De inwerkingtredingsdatum van 1 oktober 2013 is van belang om bij de jaarlijkse meting van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), welke in oktober plaatsvindt, de jongeren die op dat moment een vrijstelling op grond van de Leerplichtwet hebben, in beeld te krijgen. Daardoor worden deze jongeren niet langer ten onrechte als vsv’er geteld.

De inwerkingtredingsdatum van 1 oktober wijkt af van het vaste verandermoment van 1 juli voor gemeenten. De inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2013 was aanvankelijk de streefdatum om het wetsvoorstel in werking te laten treden, zo blijkt ook uit de memorie van toelichting. Om de Tweede Kamer conform afspraak in februari 2014 te voorzien van de juiste voorlopige uitvalcijfers, is het noodzakelijk dat gemeenten op 1 oktober de jongeren met een vrijstelling kunnen gaan registreren.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker