Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2013, 306Wet

Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Embryowet wenselijk is deze wet op een aantal punten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Embryowet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt de punt aan het slot van onderdeel f, vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. de wijze waarop betrokkene wordt ondersteund bij het nemen van een beslissing omtrent donatie van geslachtscellen ten behoeve van de zwangerschap van een ander, indien voor de verkrijging van de geslachtscellen een invasieve ingreep bij betrokkene noodzakelijk is.

2. Het vierde lid vervalt.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «Het onderzoek» vervangen door: Het onderzoek, bedoeld in paragraaf 3 en 4,.

2. Na het tweede lid worden de volgende leden toegevoegd:

 • 3. Het onderzoek, bedoeld in paragraaf 5, is toegestaan indien:

  • a. het wetenschappelijk onderzoek betreft waarbij de foetus niet wordt onderworpen aan invasieve handelingen of waarbij de toestand van de foetus niet opzettelijk wordt gewijzigd en over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de commissie, bedoeld in artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; of

  • b. het wetenschappelijk onderzoek betreft waarbij de foetus wordt onderworpen aan invasieve handelingen of waarbij de toestand van de foetus opzettelijk wordt gewijzigd en over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de centrale commissie.

 • 4. In afwijking van het derde lid, onderdeel a, kan de centrale commissie bepalen dat de beoordeling van protocollen betreffende een door haar aangewezen vorm van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in paragraaf 5 door haar geschiedt.

BA

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

De commissie, bedoeld in artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, zendt aan de centrale commissie afschrift van elk ingevolge deze wet door haar gegeven oordeel alsmede van het desbetreffende onderzoeksprotocol of de hoofdzaken daarvan. Voorts doet de commissie, bedoeld in artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, bij de centrale commissie melding van de in artikel 22, derde lid, bedoelde mededeling.

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid van artikel 4 door een komma, wordt toegevoegd: voor zover deze blijken uit de voorgelegde onderzoeksprotocollen.

D

In artikel 5, derde lid, tweede volzin wordt «In dat geval is» vervangen door:

Indien de geslachtscellen ter beschikking worden gesteld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is in dat geval.

E

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt als volgt te luiden:

De centrale commissie of de commissie, bedoeld in artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, geeft slechts een positief oordeel over een onderzoeksprotocol betreffende wetenschappelijk onderzoek met foetussen, daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met zwangerschapsondersteunende weefsels, indien:.

2. In onderdeel b wordt na: «foetussen» ingevoegd:, daaronder begrepen onderzoek met zwangerschapsondersteunende weefsels.

F

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid wordt na «foetus» ingevoegd: «daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met zwangerschapsondersteunende weefsels» en vervalt het woord «slechts».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Wetenschappelijk onderzoek dat niet kan bijdragen aan de diagnostiek, de voorkoming of behandeling van ernstige aandoeningen bij de desbetreffende foetus is slechts toegestaan, indien:

  • a. het kan bijdragen aan de diagnostiek, de voorkoming of behandeling van ernstige aandoeningen bij andere foetussen;

  • b. de bezwaren en risico’s voor de desbetreffende foetus en de zwangere vrouw minimaal zijn, en

  • c. het niet kan worden uitgesteld tot na de geboorte.

G

In artikel 21 wordt in het eerste lid na «foetus» ingevoegd: daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met zwangerschapsondersteunende weefsels.

H

In artikel 22 wordt «de centrale commissie» telkens vervangen door: de ingevolge artikel 3 bevoegde commissie die als laatste haar oordeel heeft gegeven.

ARTIKEL II

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, derde lid, wordt «de centrale commissie bedoeld in artikel 14» vervangen door: de ingevolge artikel 3 van de Embryowet bevoegde commissie.

B

In artikel 16, eerste lid, wordt na «bij of krachtens deze wet» toegevoegd: of de Embryowet

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 610