Besluit van 5 juli 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2013, nr. WJZ/525192 (10373), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XII, eerste lid, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen C, punt 1 en 2, en EE, met uitzondering van artikel 12.4a.1, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

  • 2. De artikelen I, onderdelen A tot en met EE, voor zover niet in werking getreden krachtens het eerste lid, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XIA, en XII, tweede lid, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs treden in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de negentiende juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Per 1 augustus 2013 (aanvangsdatum van het studiejaar 2013–2014) treden de bepalingen van de wet in werking die betrekking hebben op de urennorm voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nieuw artikel 12.4a.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs) en de derde leerweg (nieuw lid 1a van artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Dit tijdstip van inwerkingtreding is door de regering aangekondigd in de nota van wijziging van 30 oktober 2012 bij het betreffende wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2012/13, 33 187, nr. 10, blz. 6). Daarbij zijn tevens de redenen van deze snelle invoering vermeld.

Een jaar later, per 1 augustus 2014 (aanvangsdatum van het studiejaar 2014–2015), zullen de overige bepalingen van de wet in werking treden.

Dit geldt niet voor de bepalingen die betrekking hebben op Caribisch Nederland (artikelen V tot en met VII). De betreffende wijzigingen in de BES-wetten zullen in werking treden op het moment dat het beroepsonderwijs op de BES daaraan uitvoering kan geven. In overleg met Caribisch Nederland zal dat tijdstip worden bezien.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven