Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 284

Gepubliceerd op 12 juli 2013 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossierWet van 3 juli 2013, houdende wijziging van de Wet verhuurderheffing

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is vooralsnog de wettelijke regeling van de verhuurderheffing te beperken tot 2013;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 september 2012 ingediende voorstel van wet houdende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (Kamerstukken 33 407) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel b, wordt «voor het kalenderjaar» vervangen door: voor 2013.

B

In de artikelen 4 en 6 wordt «van het kalenderjaar» vervangen door: 2013.

C

In artikel 7 wordt «0,231%» vervangen door: 0,014%.

D

In artikel 8 wordt «van het kalenderjaar» vervangen door: 2013.

E

In artikel 9, tweede en derde lid, wordt «3 maanden» vervangen door: 9 maanden.

F

De artikelen 10 en 11 vervallen.

G

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

  • 2. Deze wet vervalt met ingang van 1 januari 2014.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 september 2012 ingediende voorstel van wet houdende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (Kamerstukken 33 407) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 3 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 515


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl