Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2013, 265Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 juni 2013, houdende vatstelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. 264)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 21 juni 2013, nr. 2013-0000354400, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel III van de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. 264);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 19 juni 2013 tot wijziging van Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. 264) treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat met bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 19 juni 2013 tot wijziging van Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. 264).

Hoewel de eerdere genoemde wet op 1 juli a.s. inwerking zal treden wordt afgeweken van de in het systeem van vaste verander momenten voorgeschreven termijn van twee maanden tussen de publicatie van de wet en de inwerkingtreding ervan omdat het wenselijk is dat door de huidige stagnatie op de woningmarkt deze wet zo spoedig mogelijk in werking treedt. De gemeenten zijn reeds gedurende het wetgevingsproces op de hoogte gebracht van deze wijzigingen zodat problemen. Daardoor zullen er geen problemen ontstaan ten gevolge van een inwerkingtreding op 1 juli 2013.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok