Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2013, 246Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 juni 2013, houdende vaststelling van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 13 juni 2013, kenmerk 124594-105334-WJZ;

Gelet op artikel II van de Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A en E, in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 juni 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van dit besluit treedt de Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw, op twee artikelonderdelen na, in werking met ingang van 1 juli 2013.

De artikelonderdelen die niet in werking treden, zijn de onderdelen A en E van artikel I. De in die artikelonderdelen opgenomen wijzigingsopdrachten waren technisch niet geheel juist en zijn in verbeterde vorm opgenomen in de Veegwet VWS 2012 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 7, onderdeel J).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn