Besluit van 5 juni 2013, tot wijziging van enige besluiten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2013, nr. 2012-0000055615;

Gelet op de artikelen 30aa, eerste en derde lid, en 45, zesde lid, van de Ziektewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 januari 2013, No.W12.13.0002/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2013, nr. 2013-0000058556;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONTHEFFING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

Het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van uitkeringsgerechtigde wordt na «Wet Wajong» ingevoegd: , de verzekerde die ziekengeld ontvangt.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van de definitie van WW-uitkering door een puntkomma, worden twee begrippen toegevoegd, luidende:

Ziekengeld:

ziekengeld op grond van de ZW;

ZW:

Ziektewet.

B

Artikel 2, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1. Het UWV kan aan een uitkeringsgerechtigde al dan niet op diens aanvraag voor een periode van maximaal zes maanden ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet WIA, artikel 2:39, derde lid, onderdeel f, van de Wet Wajong, artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de ZW, artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de WW, of in artikel 15, onderdeel b, van de IOW, indien:

C

Artikel 3, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1. Het UWV kan aan een uitkeringsgerechtigde op diens aanvraag voor een periode van maximaal zes maanden ontheffing verlenen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet WIA, artikel 2:39, derde lid, onderdelen e en f, van de Wet Wajong, artikel 30, eerste lid, onderdelen a en b, van de ZW, artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1° en 2°, van de WW, of in artikel 15, onderdelen b, c en e, van de IOW, indien:

D

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Ontheffing in verband met calamiteiten

Het UWV kan aan een uitkeringsgerechtigde al dan niet op diens aanvraag voor een periode van maximaal vier weken ontheffing verlenen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Wet WIA, de artikelen 2:31, eerste lid, en 2:39, derde lid, onderdelen e, f en g, van de Wet Wajong, artikel 30, eerste lid, van de ZW, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 2° en 4°, en 26, eerste lid, onderdelen d, f en g, van de WW of in de artikelen 12, tweede lid, onderdeel c, 14, tweede lid, onderdeel b, en 15, onderdelen a tot en met e, van de IOW, indien van die uitkeringsgerechtigde tijdelijk redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij aan die verplichtingen voldoet in verband met een plotselinge, ernstige crisissituatie in de privé-sfeer.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt na «Wet Wajong,» ingevoegd: ziekengeld,

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET MAATREGELENBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Artikel 6, vierde lid, van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «en de IOW» vervangen door: , de IOW en de ZW.

2. In onderdeel b wordt «en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de IOW» vervangen door: , artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de IOW en artikel 29g van de ZW.

3. In onderdeel c wordt na «Wet WIA» ingevoegd: en artikel 30, eerste lid, onderdelen b en c, van de ZW.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 juli 2013 met uitzondering van artikel I, onderdelen A tot en met D, en artikel II. Artikel I, onderdelen A tot en met D, en artikel II treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin het wordt geplaatst waarbij artikel I, onderdelen A tot en met D, terugwerkt tot en met 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 5 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achttiende juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters1 worden enkele bepalingen die reeds zijn opgenomen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) ook opgenomen in de Ziektewet (ZW). In dit besluit wordt geregeld dat de algemene maatregelen van bestuur die reeds gebaseerd waren op deze bestaande bepalingen ook van toepassing worden op de nieuwe bepalingen in de ZW. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen reeds is bepaald in de desbetreffende algemene maatregelen van bestuur.

Artikelsgewijs

Artikelen I en III

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters worden de verplichtingen in de ZW per 1 januari 2013 aangescherpt, conform de plichten die gelden voor verzekerden die recht hebben op een WGA-uitkering op grond van de Wet WIA. Dit is geregeld in de artikelen 29g en 30, eerste lid, van de Ziektewet. Hierdoor worden de bepalingen van de ZW beter afgestemd op die van de WW en de Wet WIA. In artikel 30aa, derde lid, is tevens de mogelijkheid gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen op grond waarvan werknemers in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan worden verleend van de verplichtingen uit artikel 30, eerste lid, ZW. Voor de Wet WIA zijn deze ontheffingen opgenomen in het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten. Uit het oogpunt van beleidsconsistentie wordt de ZW ook onder de reikwijdte van dit besluit gebracht. Dit betekent dat onder de daarvoor geldende voorwaarden ontheffing van de verplichtingen kan worden verleend bij mantelzorg, vrijwilligerswerk en bij calamiteiten. Omdat voornoemde verplichtingen in werking treden met ingang van 1 januari 2013 dient ook de ontheffing van deze verplichtingen per 1 januari 2013 mogelijk te zijn. Daarom is in artikel III geregeld dat onderdelen A tot en met D van artikel I inwerking treden de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad en terug werken tot en met 1 januari 2013.

Artikel II

In de artikelen 29g en 30, eerste lid, van de ZW zijn de verplichtingen uit de artikelen 29 en 30, eerste lid, van de Wet WIA overgenomen. In het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten worden deze artikelen opgenomen in artikel 6, vierde lid. Het niet naleven van deze verplichtingen (die beogen de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid te vergroten) door de verzekerde die ziekengeld ontvangt wordt daarmee ingedeeld in de derde categorie. Daarmee wordt aangesloten bij hetgeen reeds voor de Wet WIA is geregeld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven