Besluit van 15 april 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10 van de Kaderwet subsidies I en M (Stb. 2013, 20)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 april 2013, nr. IenM/BSK-2013/60220, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 21 van de Kaderwet subsidies I en M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 10 van de Kaderwet subsidies I en M (Stb. 2013, 24) treedt in werking met ingang van 15 juni 2013 en werkt terug tot en met 23 maart 2012.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 april 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de vijfde juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van dit koninklijk besluit treedt artikel 10 van de Kaderwet subsidies I en M in werking op 15 juni 2013.

Met artikel 10 van de Kaderwet subsidies I en M wordt een foutieve verwijzing in de Wet geluidhinder hersteld1. Een correcte verwijzing is van belang voor de wettelijk vereiste grondslag voor de subsidiëring van gevelmaatregelen in het kader van de sanering van wegverkeerslawaai, zoals uitgewerkt in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Spoedig herstel van de foutieve verwijzing is noodzakelijk en daarom wordt gebruik gemaakt van de uitzondering op het beleid inzake de vaste verandermomenten voor reparatieregelgeving.

De overige artikelen van de Kaderwet subsidies I en M zullen op andere bij koninklijk besluit te bepalen momenten in werking treden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstukken II 2012/13, 32 537, nr. 10, p. 3.

Naar boven