Besluit van 22 mei 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 mei 2013, nr. 2013-0000050350;

Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel 30 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdeel T, en II, onderdeel A, van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen treden in werking met ingang van 1 juni 2013.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de dertigste mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven