Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2013, 186Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 mei 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 mei 2013, nr. 2013-0000050350;

Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel 30 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdeel T, en II, onderdeel A, van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen treden in werking met ingang van 1 juni 2013.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de dertigste mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten