Wet van 28 januari 2013 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 183; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2012, Stb. 580;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de zesentwintigste april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)

behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 151

Begroting 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4.809.317

665.607

 

123.443

61.124

 

114.436

103.877

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

22.668

22.668

21.965

5.317

5.317

0

5.528

5.528

0

2

Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst

200.328

200.328

1.191

2.689

2.689

493

– 536

– 536

0

3

Woningmarkt

2.844.460

2.786.655

556.140

2.346

2.821

0

27.270

27.270

8.760

4

Woonomgeving en bouw

44.351

44.033

91

7.001

6.706

4.200

– 1.732

– 1.792

0

5

Integratie en maatschapelijke Samenhang

245.633

251.633

32.425

5.687

5.507

0

– 17.045

– 17.045

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125.170

125.170

500

– 2.660

– 2.660

11.151

22.102

22.102

10.839

7

Arbeidszaken overheid

47.192

47.192

820

– 1.775

– 1.775

0

2.857

2.857

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

28.964

28.964

2.550

8.444

8.444

– 2.118

5.421

5.421

2.415

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58.053

58.053

2.626

1.297

1.297

0

1.902

1.902

1.200

10

Vreemdelingen

793.065

793.065

467

– 43.824

– 43.824

0

– 2.345

– 2.345

0

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

309.905

305.445

32.232

84.623

84.623

46.098

65.402

65.402

80.663

12

Algemeen

2.272

14.084

0

– 176

– 176

0

1.344

1.344

0

13

Nominaal en onvoorzien

35.427

32.027

0

– 18.926

– 15.526

0

– 15.672

– 15.672

0

14

VUT-fonds

100.000

100.000

14.600

70.000

70.000

1.300

20.000

20.000

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 480 VII

Naar boven