Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 136Wet

Wet van 7 maart 2013 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht te wijzigen om registratie in het basisregister onderwijs en het diplomaregister mogelijk te maken van resultaten van enkele examenonderdelen in het beroepsonderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 2.5.5a, tweede lid, onderdeel h, van de Wet educatie en beroepsonderwijs komt te luiden:

  • h. het uitstroomniveau of het behaalde diploma, de datum waarop het diploma is behaald en de cijfers of het eindcijfer van bij ministeriële regeling aan te wijzen examenonderdelen;.

ARTIKEL II

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 24n, onderdeel b, wordt na «diploma’s» ingevoegd: en cijferlijsten.

B

In artikel 24o, tweede lid, onderdeel b, wordt na «diploma» ingevoegd: of cijferlijst.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt deze wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 maart 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de achttiende april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 474