Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de regeling die in de Wet milieubeheer is getroffen om handel in emissierechten voor stikstofoxiden mogelijk te maken, wordt ingetrokken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, vervallen de begrippen NOx-emissierecht en stikstofoxiden (NOx) en de bijbehorende begripsomschrijvingen.

B

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, en in het derde lid vervalt «of stikstofoxiden».

2. In het tweede lid, onder b, wordt «de emissies van broeikasgassen of stikstofoxiden, waarop titel 16.2 onderscheidenlijk titel 16.3 van toepassing is» vervangen door: de emissies van broeikasgassen waarop titel 16.2 van toepassing is.

C

Artikel 16.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de begrippen register voor handel in NOx-emissierechten en verkoopplafond en de bijbehorende begripsomschrijvingen.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid naar het derde lid.

D

In artikel 16.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

E

In de artikelen 16.8, eerste lid, 16.12, onder c, 16.21, eerste lid, 16.24, tweede lid, onder a, 16.34b, tweede lid, en 16.35, eerste lid, komt »16.5, eerste lid» telkens te luiden: artikel 16.5.

F

In artikel 16.10 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

G

In artikel 16.20 vervallen het vierde tot en met het zesde lid.

H

Titel 16.3 vervalt.

I

Artikel 18.6a wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsneden «16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid,», «artikel 16.19, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,», «artikel 16.21 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» en «of artikel 16.49, eerste lid,» vervallen.

2. De zinsnede «artikel 16.5, eerste lid» wordt vervangen door: artikel 16.5.

3. De zinsnede «artikel 16.20b, tweede en derde lid» wordt vervangen door: artikel 16.20c, tweede lid.

J

Artikel 18.16a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsneden «16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid,», «artikel 16.19 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» «artikel 16.21 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» en «16.49, eerste lid, of 16.51, eerste of tweede lid,» vervallen.

b. De zinsnede «artikel 16.5, eerste lid» wordt vervangen door: artikel 16.5.

c. De zinsnede «artikel 16.20c, tweede en derde lid» wordt vervangen door: artikel 16.20c, tweede lid.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «of artikel 16.51, eerste of tweede lid» vervalt.

b. De zinsneden «onderscheidenlijk NOx-emissierechten» en «onderscheidenlijk 16.54» vervallen.

K

In artikel 18.17 wordt de zinsnede «artikel 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid, of artikel 16.49, eerste lid» vervangen door: artikel 16.5.

L

In artikel 21.6, vierde lid, vervallen de zinsneden »16.1, derde lid,» en «16.50 16.53, tweede lid,».

ARTIKEL II

Artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten, onder de Wet milieubeheer, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsneden «16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid,», «16.19 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» «artikel 16.21 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid,» en «16.49, eerste lid,» vervallen.

2. De zinsnede «16.5, eerste lid» wordt vervangen door: 16.5.

3. De zinsnede «16.20c, tweede en derde lid» wordt vervangen door: 16.20c, tweede lid.

ARTIKEL III

De wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden (handel in NOx-emissierechten) (Stb. 2005, 233), wordt ingetrokken.

ARTIKEL IV

  • 1. Het recht zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering van de artikelen 16.53 en 16.54 van de Wet milieubeheer zoals die luidden tot de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op emissies van stikstofoxiden (NOx), veroorzaakt in de periode tot 1 januari 2014, en op NOx-emissierechten als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zoals die luidde tot de inwerkingtreding van deze wet, die zijn opgebouwd in de periode tot 1 januari 2014.

  • 2. Een vergunning die voor de inwerkingtreding van deze wet is verleend krachtens artikel 16.49, eerste lid, van de Wet milieubeheer, of krachtens 16.5, eerste lid, in verbinding met 16.5, tweede lid, van de Wet milieubeheer, zoals die artikelen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, voor zover het de emissie van stikstofoxiden (NOx) betreft, vervalt.

  • 3. Het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer, geeft tot 1 januari 2025 desgevraagd aan een ieder kosteloos inzage in en verstrekt tegen vergoeding van ten hoogste de kosten een exemplaar van een emissieverslag als bedoeld 16.12 van de Wet milieubeheer, dat bij hem is ingediend in het kader van de handel in NOx-emissierechten als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die luidde tot de inwerkingtreding van deze wet. Het bestuur van de emissieautoriteit geeft vooraf kennis van de mogelijkheid tot inzage in en van de verkrijgbaarheid van het emissieverslag.

  • 4. De Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer, bewaart de gegevens uit het register als bedoeld in artikel 16.58 van de Wet milieubeheer, zoals die luidde tot de inwerkingtreding van deze wet, tot 1 januari 2025.

ARTIKEL V

Artikel IV, tweede lid, van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) (Stb. 2013, 130) vervalt.

ARTIKEL VI

De artikelen van deze wet treden met ingang van 1 januari 2014 in de volgorde waarin ze in deze wet zijn opgenomen, in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de twaalfde april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 428

Naar boven