Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2013, 128Wet

Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een andere instantie dan het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu te belasten met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid alsmede enkele aanpassingen in de Wet milieubeheer aan te brengen in de regels met betrekking tot buisleidingen en in verband met de departementale herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt «Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer» vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

B

In artikel 12.10, eerste lid, wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken.

C

Artikel 12.11, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 4° wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister.

b. Onderdeel 8° komt te luiden:

  • 8°. Onze Minister voor de buisleidingen die behoren tot een krachtens artikel 12.12, tweede lid, aangewezen categorie;.

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. buisleiding:

leiding bestemd of gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met de daarbij behorende voorzieningen;.

D

Artikel 12.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «het RIVM» vervangen door: een door Onze Minister aan te wijzen instantie.

2. In het vierde lid wordt «het RIVM» vervangen door: de instantie, bedoeld in het derde lid,.

E

Artikel 12.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het RIVM» vervangen door: de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,.

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

3. In het vierde lid wordt «het RIVM» vervangen door: de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,.

F

Artikel 12.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «Wet op de Ruimtelijke Ordening» vervangen door: Wet ruimtelijke ordening.

2. In het achtste lid vervalt de tweede volzin.

G

Artikel 12.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Het RIVM» vervangen door: De instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Het RIVM» vervangen door «De instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,» en wordt «het RIVM» vervangen door: die instantie.

H

In artikel 12.16, eerste en tweede lid, wordt «het RIVM» vervangen door: de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,.

I

In artikel 19.8, eerste lid, vervalt «door het RIVM» en wordt «aan het RIVM» vervangen door: aan de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid,.

ARTIKEL II

In artikel 45, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s wordt «en de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu» vervangen door: de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, van de Wet milieubeheer,.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de elfde april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 300