Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2012, 94Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 februari 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Binnenvaartwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 februari 2012, nr. IENM/BSK-2012/11224, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 54 van de Binnenvaartwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Binnenvaartwet, zoals gewijzigd bij de Invoeringswet Binnenvaartwet, treedt in werking met ingang van dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, voor zover het betreft de aanduiding van de artikelen 25, vierde lid en vijfde lid, 28, zevende lid, 31, vierde lid, 33, tweede lid, van de Binnenvaartwet in de artikelen 48, eerste lid en 49, eerste lid, van de Binnenvaartwet.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 22 februari 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertiende maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten