Wet aanpassing bestuursprocesrecht

VERBETERING

Op blz. 100, deel Ba, artikel XI, onder A, sub 6, wordt het weggevallen onderdeel a toegevoegd. Dit luidt:

  • a. de onderdelen c en d worden geletterd e en f;

’s-Gravenhage, 13 maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven