Besluit van 5 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 november 2012, nr. IenM/BSK-2012/196064, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIII van het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2013 treden, in de hieronder aangegeven volgorde, in werking:

  • 1. Het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441), met uitzondering van artikel I, onderdeel ZZ en artikel V, onderdeel 2.

  • 2. Artikel I, onderdeel ZZ, van het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441).

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld

Uitgegeven de achttiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2013 van het besluit van 14 september 2012, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 441).

Artikel I, onderdeel ZZ, van het besluit van 14 september 2012 moet later in werking treden dan de rest van dat besluit. In dat artikel wordt aangegeven welke besluiten zijn vervallen. Een aantal van die besluiten vervalt echter pas met de inwerkingtreding van artikel XIII, onder 1, van het besluit van 14 september 2012.

Artikel V, onderdeel 2, van dat besluit treedt nog niet in werking maar zal maar verwachting op 1 juli 2013 in werking kunnen treden.

De reden hiervoor is dat met een zorgvuldige overdracht van het waterstaatkundig beheer van de kanalen behorend tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl door de provincies Groningen en Fryslân aan Rijkswaterstaat iets meer tijd gemoeid is dan eerder werd aangenomen, om voldoende recht te doen aan alle betrokken belangen. Naar verwachting worden de betrokken besluiten medio maart 2013 aan Provinciale Staten van beide provincies voorgelegd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W. J. Mansveld

Naar boven