Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2012, 622Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 november 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoer verbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010) (Stb. 2012, 231)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/229826, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XV van de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel E, van de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (Stb. 2012, 231) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten