Besluit van 27 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 november 2012, nr. IenM/BSK-2012/231070, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVIII van de Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I tot en met V, VI, onderdeel A, sub 1 en 2, VII, X tot en met XIV, XVI en XVII van de Aanpassingswet IenM aan de Kaderwet zbo’s treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de twaalfde december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

TOELICHTING

De meeste onderdelen van de Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Een aantal onderdelen van de Aanpassingswet zullen op een later tijdstip in werking treden. Dit betreft de opheffing van de commissie van beroep voor examens onder de Wet rijonderricht motorrijtuigen. Deze commissie zal als zelfstandig orgaan worden opgeheven zodra in een rechtsbescherming voor kandidaten is voorzien (artikel VI, onderdeel A, sub 3, en B). Ook het opheffen van de tot op heden onder de Scheepvaartverkeerswet en de Loodsenwet ressorterende zelfstandige bestuursorganen (diverse examencommissies, commissies van gecommitteerden en commissies van beroep) zal op een later tijdstip plaatsvinden. Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s is aangegeven1, zal de bestaande examenstructuur voor de examens voor registerloods, noordzeeloods, verklaringhouder en VTS-operator, waar de genoemde zbo’s nu nog een onlosmakelijk deel van uitmaken, naadloos moeten overgaan in een nieuw in te richten examenstructuur. Voor deze nieuwe examenstructuur is nog een algemene maatregel van bestuur nodig, die gelijktijdig met de in de Aanpassingswet opgenomen wijziging van de Scheepvaartverkeerswet (artikel VIII) en Loodsenwet (artikel IX) in werking zal moeten treden. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de tijd die nodig is om de gewenste accreditatie of certificering van de diverse opleidingen of examens te verkrijgen. Ook zal bij het vaststellen van de datum van inwerkingtreding van de betreffende artikelen rekening moeten worden gehouden met de datum waarop de betreffende opleiding start.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Kamerstukken II, 2011-12, 33 250, nr. 3, blz. 46.

Naar boven