Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 6Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3 van de Leerplichtwet BES

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2011, nr. WJZ/352243 (10145), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 43a van de Leerplichtwet BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 3 van de Leerplichtwet BES treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de tiende januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Leerplichtwet BES is in de Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B geheel vervangen door een nieuwe tekst, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 17 november 2011 (Stb. 571). Er is toen voor gekozen om de artikelen waar op dat moment nog niet direct behoefte aan was in Caribisch Nederland, nog niet in werking te laten treden. Voor de Leerplichtwet BES gold dat voor artikel 3 en 5.

Onlangs heeft een school op Bonaire een kennisgeving gedaan aan de Rijksdienst Caribisch Nederland van het bestaan als een particuliere school. Deze school wil hiermee de status verkrijgen van een zogenaamde B3-school; een school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet BES. Dit is een niet-bekostigde school die wel aan een aantal wettelijke criteria voldoet. Pas als een dergelijke school de status van B3-school heeft gekregen, voldoen de leerlingen op die school aan de Leerplichtwet BES.

Om als zodanig te kunnen worden beschouwd, moeten niet-bekostigde scholen voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 van de Leerplichtwet BES. Ingevolge dat artikel beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs of deze school voldoet aan de criteria, waarna door de Inspectie een bindend advies wordt gegeven aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam.

Nu zowel de criteria als de procedure voor het verkrijgen van de status van B3-school geregeld zijn in artikel 3 van de Leerplichtwet BES, dient dit artikel in werking te treden. Het onderhavige besluit strekt daartoe.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart