Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2012, 563Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 7 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395), voor het werkveld arbodiensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, Directie Gezond en Veilig Werken, nr. G&VW/GW/2012/16186;

Gelet op artikel X van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) treedt in werking met ingang van 1 april 2013 voor het werkveld arbodiensten, bedoeld in artikel 2.14, eerste en tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 november 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher

Uitgegeven de zestiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De implementatie van de nieuwe certificatieprocedure arbo- en warenwetgeving heeft gefaseerd plaatsgevonden. De eerste, tweede en derde fase zijn in werking getreden per 1 januari 2012, 1 juli 2012 en 1 januari 2013. Thans gaat het om de vierde, tevens laatste fase. Daarmee is de implementatie voltooid.

Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) voor het werkveld arbodiensten, bedoeld in artikel 2.14, eerste en tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voor genoemd werkveld is de datum van inwerkingtreding van het geactualiseerde stelsel van certificatie bepaald op 1 april 2013.

Voor het overgangsrecht wordt verder verwezen naar de nota van toelichting bij het Besluit van 7 september 2009 (Stb. 395) tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom