Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2012, 531Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober, nr. UBN/2012/15706;

Gelet op artikel X, eerste lid, van het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving treden in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel III, onderdelen D, E en F.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 oktober 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Uitgegeven de eerste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel III, onderdelen D, E en F van dit besluit. Bij dit laatste gaat het om wijzigingen in het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de wijzigingen die in de Ziektewet zijn doorgevoerd bij de Wet harmonisatie en vereenvoudiging sociale zekerheidswetten (Stb. 2010, 867) die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Op grond van artikel X, tweede lid, van het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving treedt artikel III, onderdelen D, E en F, van dat besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2011.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom