Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2012, 529AMvB

Besluit van 19 oktober 2012, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2001/112/EG (Warenwetbesluit vruchtensappen 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, VGP 3128151, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10), en op de artikelen 8, eerste lid, onder a en c, 13, onder a, 14 en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 september 2012, No. W13.12.0356/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2012, VGP 3135341, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Richtlijn 2001/112/EG:

Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10);

vruchtensap:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;

uit sapconcentraat verkregen vruchtensap:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;

geconcentreerd vruchtensap:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;

door waterextractie verkregen vruchtensap:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;

gedehydrateerd vruchtensap of vruchtensappoeder:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;

vruchtennectar:

hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat.

Artikel 2

  • 1. Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te bereiden of te behandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

  • 2. Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

  • 3. Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen inzake de aard, samenstelling, hoedanigheid of eigenschappen van de waar.

Artikel 3

Het bereiden en behandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften.

Artikel 4

Het verhandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake hun aanduiding.

Artikel 5

Het verhandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake het bezigen van vermeldingen.

Artikel 6

  • 1. Een wijziging van Richtlijn 2001/112/EG gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

  • 2. Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid de lidstaten verplicht of de mogelijkheid biedt tot het vaststellen van overgangsmaatregelen, worden deze door Onze Minister in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 7

Het Warenwetbesluit Vruchtensappen wordt ingetrokken.

Artikel 8

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes wordt als volgt gewijzigd:

A

In de Inhoudsopgave wordt «Warenwetbesluit Vruchtensappen» vervangen door: Warenwetbesluit vruchtensappen 2012.

B

Rubriek D-73 in de tabel met «Omschrijving van de overtreding» en bijbehorend «Boetebedrag per categorie» komt te luiden:

D-73

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

   

D-73.1

art. 2 lid 1 jo. art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-73.2

art. 2 lid 2 jo. art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-73.3

art. 2 lid 3 jo. art. 5

€ 525,–

€ 1050,.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit vruchtensappen 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 19 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de eerste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit – het Warenwetbesluit vruchtensappen 2012 – stelt regels ter implementatie van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10) (verder: Richtlijn 2001/112/EG). Hierbij is gebruik gemaakt van dynamische verwijzing naar Richtlijn 2001/112/EG. Het gevolg hiervan is dat ook toekomstige wijzigingen van Richtlijn 2001/112/EG via dit besluit doorwerken in het Nederlandse recht.

Richtlijn 2001/112/EG bevat gedetailleerde voorschriften, en laat de Nederlandse wetgever bij de uitvoering geen ruimte voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke aard. De inhoudelijke voorschriften van Richtlijn 2001/112/EG zijn zodanig geformuleerd dat zij als zodanig toepasbaar zijn voor producenten van en handelaren in de desbetreffende vruchtensappen en andere soortgelijke producten.

Richtlijn 2001/112/EG was uitgevoerd bij het Warenwetbesluit Vruchtensappen. In dat warenwetbesluit werd geen gebruik gemaakt van dynamische verwijzing naar Richtlijn 2001/112/EG. Bij de inwerkingtreding van dit besluit is het Warenwetbesluit Vruchtensappen ingetrokken.

Op 27 april 2012 is gepubliceerd Richtlijn 2012/12/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (PbEU 2012, L 115) (verder: Richtlijn 2012/12/EU). Bij Richtlijn 2012/12/EU zijn de voorschriften van Richtlijn 2001/112/EG ingrijpend herzien en vereenvoudigd; voorts zijn aan de Europese Commissie bevoegdheden verleend inzake het aanpassen van delen van de bijlagen bij Richtlijn 2001/112/EG (zogenaamde aan de Europese Commissie gedelegeerde handelingen). Nadere bijzonderheden zijn vermeld in de overwegingen bij Richtlijn 2012/12/EU.

Richtlijn 2012/12/EU is de eerste wijziging van Richtlijn 2001/112/EG die krachtens dit besluit zal doorwerken in het Nederlandse recht. Indien een wijziging van Richtlijn 2001/112/EG ertoe verplicht of de mogelijkheid biedt overgangsmaatregelen vast te stellen, dan zullen die in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

Dit besluit is conform het kabinetsbesluit inzake vaste verandermomenten van regelgeving, in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Transponeringstabel

In onderstaande tabel is het verband weergegeven tussen Richtlijn 2001/112/EG en dit besluit.

Richtlijn 2001/112/EG

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

Omschrijving beleidsruimte

artikel 1

1

geen

artikel 3

artikelen 1, 2.2 en 4

geen

artikel 4

artikelen 1, 2.3 en 5

geen

artikel 5

geen

artikel 6

artikelen 1, 2.1 en 3

geen

artikel 7

n.v.t.

artikel 7bis

n.v.t.

artikel 9

n.v.t.

artikel 10

artikel 10

geen

artikelen 11 en 12

n.v.t.

X Noot
1

Geen implementatie vereist.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit bevatte Richtlijn 2001/112/EG geen artikelen 2 en 8.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven, en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

Bestuurlijke boete

Bij artikel 8 zijn enkele – in verband met het voorgaande noodzakelijke – wijzigingen aangebracht in de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Overtreding van artikel 2, eerste, tweede of derde lid, wordt beboet met een bedrag van € 525,– voor de kleine bedrijven (50 of minder werknemers) en een bedrag van € 1050,– voor de zogenaamde grote bedrijven (meer dan 50 werknemers). Overtreding van de hier in het geding zijnde voorschriften vertonen, voor zover zij door een bestuurlijke boete kunnen worden afgedaan, een goed vergelijkbare mate van (geringe) ernst. Voor een verdere toelichting inzake de hoogte van deze bedragen zij verwezen naar de nota van toelichting bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.

Regulier Overleg Warenwet

Het ontwerp van dit besluit is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Daarbij is gebleken dat het ROW geen bezwaar heeft tegen dit besluit.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en van product- en bedrijfschappen.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.