Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 503Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 oktober 2012 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011, 497)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 september 2012, nr. WJZ/443074 (06281), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011, 497) en artikel 24n onder g en k, van de Wet op het onderwijstoezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding

De Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011, 497) treedt in werking met ingang van 1 november 2012.

Artikel 2. Diplomagegevens VSO-leerlingen

Het tijdstip, bedoeld in artikel 24n, onder g, van de Wet op het onderwijstoezicht, wordt vastgesteld op 1 januari 2012.

Artikel 3. Diplomagegevens levensbeschouwelijke universiteiten

Het tijdstip, bedoeld in artikel 24n, onder k, van de Wet op het onderwijstoezicht, wordt vastgesteld op 1 januari 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 oktober 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In 2011 is de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011, 497) tot stand gekomen. In die wet is het diplomaregister geïntroduceerd.

Bij de totstandkoming van die wet was nog niet bekend welke diploma’s van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die eindexamen hebben gedaan in het bekostigd voortgezet onderwijs, in het diplomaregister terug te vinden zouden zijn (artikel 24n, onder g, van de Wet op het onderwijstoezicht). Dit is inmiddels bekend en wordt nu bij artikel 2 van dit inwerkingtredingsbesluit bepaald: het diplomaregister bevat vanaf de inwerkingtredingsdatum – naast alle andere diplomagegevens, bedoeld in artikel 24n, van de Wet op het onderwijstoezicht – de diplomagegevens van VSO-leerlingen die op of na 1 januari 2012 een diploma hebben behaald in het bekostigd voortgezet onderwijs.

Op het moment van totstandkoming van voornoemde wet was evenmin bekend welke diploma’s van afgestudeerden van levensbeschouwelijke universiteiten, bedoeld in onderdeel i van de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in het diplomaregister terug te vinden zouden zijn. Dit is inmiddels eveneens bekend en wordt bij artikel 3 van dit inwerkingstredingbesluit bepaald: het diplomaregister bevat vanaf de inwerkingtredingsdatum de diplomagegevens van studenten die op of na 1 januari 2010 een diploma hebben behaald aan een levensbeschouwelijke universiteit.

Voor de diploma’s van afgestudeerden van de Open Universiteit (artikel 24n, onder j, van de Wet op het onderwijstoezicht) is het diplomaregister nog niet opengesteld. Dit zal gebeuren wanneer deze gegevens bij DUO beschikbaar zijn en wanneer de hoogst mogelijke graad van betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd. Op dat moment zal bij afzonderlijk koninklijk besluit worden bepaald tot welke datum de diploma’s van afgestudeerden van de Open Universiteit terug te vinden zullen zijn in het diplomaregister.

De wet treedt in werking op 1 november 2012, waarmee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Deze afwijking is geoorloofd omdat studenten, instellingen, overheden en overige derden er belang bij hebben zo spoedig mogelijk gebruik te kunnen maken van het diplomaregister. Gelet op de enkel begunstigende werking van deze wet voor de doelgroep bestaat er geen noemenswaardig bezwaar tegen de afwijking.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra