Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 53;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2012 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 september 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de achttiende oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 468

Begroting 2012

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

56 835

4 373

 

1 391

1 000

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

56 835

56 835

4 373

1 391

1 391

1 000

               
 

Niet-beleidsartikel

           

3

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 468

Begroting 2012

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 372

2 372

 

24

24

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Kabinet der Koningin

2 372

2 372

2 372

24

24

24


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 280 III

Naar boven