Besluit van 5 september 2012, houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur vanwege de Tijdelijke wet ambulancezorg (Invoeringsbesluit ambulancezorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2012, kenmerk DWJZ-3122826;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 17, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 15, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 71, tweede lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en op artikel 13 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012, nummer W13.12.0252/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, kenmerk DWJZ-3126189;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.13, eerste lid, wordt «ziekenvervoer per ambulance als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer» vervangen door: ziekenvervoer per motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

B

In artikel 2.14, eerste lid, wordt «anders dan per ambulance als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer» vervangen door: anders dan per motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

C

Artikel 2.15, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De zorgverzekeraar kan toestaan dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door de zorgverzekeraar aan te geven vervoermiddel dan een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg, auto of openbaar middel van vervoer.

D

In artikel 2.16 wordt «anders dan ambulancevervoer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer» vervangen door: anders dan per motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

ARTIKEL II

In artikel 3, eerste lid, onder e, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG wordt «Wet ambulancevervoer» vervangen door: Tijdelijke wet ambulancezorg.

ARTIKEL III

In artikel 2, onder e, van het Besluit personenvervoer 2000 wordt «ambulance-auto’s in de zin van de Wet ambulancevervoer» vervangen door: motorvoertuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

ARTIKEL IV

In artikel 4, tweede lid, van het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten wordt «ambulancevervoerders» vervangen door: Regionale Ambulancevoorzieningen.

ARTIKEL V

Het Uitvoeringsbesluit WTZi wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8.1 komt te luiden:

Artikel 8.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder sanering: het geheel van de maatregelen die worden genomen op grond van een besluit als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet of ter uitvoering van een beslissing als bedoeld in artikel 18 van de wet.

B

Artikel 8.7 komt te vervallen.

ARTIKEL VI

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, komt te luiden:

  • b. de personenauto wordt gebruikt door de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg, of bij de ambulancezorg waarvoor op grond van artikel 11 van de Tijdelijke wet ambulancezorg vrijstelling is verleend; en

ARTIKEL VII

Artikel 8, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 komt te luiden:

  • b. de personenauto wordt gebruikt door de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg, of bij de ambulancezorg waarvoor op grond van artikel 11 van de Tijdelijke wet ambulancezorg vrijstelling is verleend.

ARTIKEL VIII

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a1, wordt «ambulancevervoer» vervangen door «ambulancezorg» en wordt «Wet ambulancevervoer» vervangen door: «Tijdelijke wet ambulancezorg».

B

In artikel 41a, eerste lid, onder a, komen de punten 7° en 8° te luiden:

  • 7°. die worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

  • 8°. van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van eerstelijns spoedeisende hulpverlening.

ARTIKEL IX

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet ambulancezorg in werking treedt.

ARTIKEL X

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit ambulancezorg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 5 september 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de negentiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit de vervanging van de Wet ambulancevervoer door de Tijdelijke Wet ambulancezorg. Het betreft overwegend terminologische omzetting.

In de aanpassingen van artikel I (Besluit zorgverzekering) is de term «ambulance» vervangen door «motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg». Het begrip «ambulance» in het Besluit zorgverzekering sloeg op ambulance-auto’s in de zin van de Wet ambulancevervoer. Het begrip «ambulance» in de Tijdelijke wet ambulancezorg is ruimer dan ambulance-auto’s en omvat ook vaartuigen en helikopters die voor het vervoer van zieken of gewonden zijn ingericht. Op grond van het gewijzigde artikel 2.15, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering kan de zorgverzekeraar vervoer met een ander vervoermiddel dan een «ambulance-auto», auto of openbaar middel van vervoer (zoals bijvoorbeeld een vaartuig of een helikopter) toestaan indien de zorgverzekeraar dat aangewezen acht. Dit is in lijn met wat de Tijdelijke wet ambulancezorg onder ziekenvervoer per ambulance verstaat, namelijk dat om redenen van doelmatigheid of kwaliteit dergelijk vervoer met een vaartuig of helikopter mogelijk dient te zijn.

De in artikel V opgenomen wijziging van de Wet toelating zorginstellingen houdt verband met het gegeven dat de saneringsregeling van de Wet ambulancevervoer niet is teruggekeerd in de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Op grond van artikel 124 van de Zorgverzekeringswet, artikel 80 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 is een ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur op 6 juni 2012 gezonden aan beide kamers der Staten-Generaal. Op grond van artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen is tevens de maatregel van bestuur na vaststelling ervan aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

De Tijdelijke wet ambulancezorg en de daarop gebaseerde regelgeving zal naar verwachting per 1 januari 2013 in werking treden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven