Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2012, 369Wet

Wet van 5 juli 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012, samenhangend met de instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM);

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 30 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 30 mei, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 30 mei van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 juli 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting ESM)

Begroting 2012

Ministerie van Financiën (IXB)

Bedragen x € 1000

   

(1)

   

(2)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB ESM

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

TOTAAL

 

10 773 073

129 887 160

 

1 829 440

0

               
 

Beleidsartikelen

 

10 769 687

129 887 160

 

1 829 440

0

01

Belastingen

3 544 852

3 544 852

118 134 875

     

02

Financiële markten

64 244

64 244

242 739

     

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

296 620

2 377 720

7 891 115

     

04

Internationale financiële betrekkingen

344 086

1 249 472

183 036

40 019 000

1 829 440

 

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

10 616 386

133 106

104 550

     

06

BTW-Compensatiefonds

3 123 921

3 123 921

3 123 921

     

07

Beheer materiële activa

88 111

88 111

179 859

     

08

Centraal Apparaat

188 261

188 261

27 065

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

 

3 386

0

 

0

0

09

Algemeen

0

0

0

     

10

Nominaal en onvoorzien

3 386

3 386

0

     

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 215