Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatsblad 2012, 336Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) en het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 juli 2012, nr. WJZ/12076631;

Gelet op artikel XXII van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) en artikel 6 van het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) treden, met uitzondering van artikel XIX, in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

  • 2. De artikelen van het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit strekt tot inwerkingtreding van de regelgeving ter implementatie en uitvoering van het zogenaamde derde energiepakket. Omdat de implementatiedatum reeds is verstreken, treden de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) en het Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin zij worden geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. Deze afwijking is gerechtvaardigd nu het gaat om implementatie van Europese regelgeving (uitzonderingsgrond 4).

Als uitgangspunt treedt de gehele wet in werking. Ook de onderdelen die regels stellen over directe lijnen treden reeds nu in werking. Dit laat onverlet dat uit de analyse van de reikwijdte van het begrip directe lijn (zie brief van 28 februari 2012, Kamerstukken 2011–2012, 32 814, nr. 21) wijzigingen kunnen voortvloeien die van invloed zijn op de definitie van directe lijn. Artikel XIX van de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 334) treedt niet in werking. Ten tijde van het opstellen van voornoemde wet was onduidelijk wat de status van het Zebra gasnetwerk zou zijn in het licht van het tweede en derde energiepakket. Gelet op deze onduidelijkheid is artikel XIX opgenomen voor het geval zou blijken dat Zebra gasnetwerk beschouwd zou moeten worden als een «transmissiesysteem» in de zin van richtlijn 2009/73/EG. Inmiddels is door de Europese Commissie bevestigd dat Zebra gasnetwerk gelet op de huidige feitelijke situatie en kenmerken niet kwalificeert als een transmissiesysteem, maar als een distributiesysteem. Nu deze duidelijkheid is gegeven, behoeft dit artikel geen inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen