Besluit van 28 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in de artikelen XII, XIII en XIV van de Wet elektronische bekendmaking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2012, nr. 2012 0000320285, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen XII, XIII en XIV van de Wet elektronische bekendmaking;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het tijdstip, bedoeld in de artikelen XII, XIII en XIV van de Wet elektronische bekendmaking, wordt vastgesteld op 1 januari 2014.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de negentiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In de artikelen XII, XIII en XIV van de Wet elektronische bekendmaking zijn wijzigingen van artikelen uit de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet opgenomen die inhouden dat decentrale overheden gehouden zijn hun algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een elektronisch blad. Deze wijzigingen vinden op een bij koninklijk besluit te bepalen datum plaats. Onderhavig besluit strekt er toe deze datum vast te stellen op 1 januari 2014. Dit betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen met ingang van 1 januari 2014 verplicht zijn hun regelgeving te publiceren in een elektronisch blad. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen is overeenstemming bereikt over deze datum. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal tijdig een centrale publicatievoorziening ter beschikking stellen waarmee decentrale overheden desgewenst en tegen betaling van een vergoeding het hier bedoelde elektronische publicatieblad kunnen produceren. Voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2014 is de bekendmaking in een elektronisch blad voor decentrale overheden facultatief.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Naar boven