Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is via bonussen werkgevers te stimuleren oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen en daartoe de regeling van de premiekorting oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers in de Wet financiering sociale verzekeringen gerichter in te zetten en de regeling van deze premiekortingen nader op elkaar af te stemmen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van § 1 van AFDELING 6 komt te luiden:

§ 1. bonussen in de vorm van premiekortingen

B

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «en zijn werknemers op grond van afdeling 2 en de door hem op grond van de afdelingen 3» vervangen door: op grond van de afdelingen 2, 3.

2. Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid vervalt het derde lid.

C

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48 Omvang bonus oudere werknemer

De korting, bedoeld in artikel 47, eerste en tweede lid, bedraagt € 7000 per jaar.

D

Aan artikel 49 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de gegevens, die de werkgever bij de loonadministratie bewaart waaruit blijkt dat de werknemer, bedoeld in het eerste lid, voorafgaande aan de datum van aanvang van de dienstbetrekking voldoet aan het eerste lid.

E

Artikel 50 komt te luiden:

Artikel 50 Omvang bonus arbeidsgehandicapte werknemer

De korting, bedoeld in artikel 49, bedraagt € 7000 per jaar, met dien verstande, dat de korting bij een dienstbetrekking met een werknemer als bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel b, waarbij artikel 2:20 of artikel 3:63 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten van toepassing is, € 3 500 per jaar bedraagt.

F

Artikel 50a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van het artikel wordt een 1. geplaatst.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 47 is niet van toepassing bij een dienstbetrekking met een werknemer, indien de werkgever met betrekking tot een dienstbetrekking met diezelfde werknemer artikel 49 kan toepassen dan wel heeft toegepast.

G

Artikel 50b komt te luiden:

Artikel 50b Vaststelling bedrag bonussen

  • 1. Het bedrag van de korting, bedoeld in artikel 48 en 50, wordt naar evenredigheid verminderd, indien de met die werknemer overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week in het tijdvak waarover premie wordt betaald korter is dan de volledige arbeidsduur, die op 36 uur per week wordt gesteld en indien geen vaste arbeidsduur is overeengekomen.

  • 2. Voor een werknemer zonder vast overeengekomen arbeidsduur wordt de vermindering van het bedrag van de korting, bedoeld in artikel 48 en 50, bepaald aan de hand van het aantal uren waarover de werkgever loon is verschuldigd in het tijdvak waarover premie wordt betaald herleid naar weken.

  • 3. Indien de toepassing van artikel 48 en 50 ertoe zou leiden dat een negatieve premie wordt geheven, wordt de premie op nihil gesteld.

H

In artikel 100, onderdeel g, vervalt: van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer en.

I

In artikel 108, eerste lid, onderdeel n, vervalt: van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer en.

J

Artikel 115, eerste lid, onderdeel k, komt te luiden:

  • k. de bedragen van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer en van de premievrijstelling, bedoeld in artikel 122c, en de bedragen van de premievrijstelling, bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk 3, voor zover deze premievrijstelling wordt toegepast op de basispremie, bedoeld in artikel 36;

K

In artikel 117b, vijfde lid, onderdeel a, vervalt: van de kortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer en.

L

Artikel 122b vervalt.

M

In artikel 122d wordt «artikel 47, 122b en 122c» vervangen door: artikel 47 en 122c.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zeventiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 284

Naar boven