Besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 juni 2012, FM/2012/856M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel VI, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen treedt, met uitzondering van de artikelen IV, V en Va, in werking met ingang van 1 juli 2012.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Door middel van het onderhavige besluit wordt bewerkstelligd dat de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen in werking treedt met ingang van 1 juli 2012. Een uitzondering hierop vormen de artikelen IV, V en Va. Deze artikelen, die een regeling bevatten inzake een bonusverbod voor staatsgesteunde ondernemingen, treden op grond van artikel VI, tweede lid, van voornoemde wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin die wet wordt geplaatst.

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Naar boven