Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2012, 278Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 juni 2012, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen, in verband met de aanwijzing van de Hanzelijn als hoofdspoorweg en de sanering van stamlijn Zwolle Katwolde

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 6 juni 2012, nr. IenM/BSK-2012/56317, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Spoorwegwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage 1 komt onderdeel 8 te luiden:

 • 8. Amsterdam Centraal – Amersfoort – Apeldoorn – Almelo – Hengelo < Oldenzaal – Duitse grens/Enschede – Duitse grens, met de zijtakken:

  • a. Hilversum – Lunetten;

  • b. Barneveld Aansluiting – Ede-Wageningen;

  • c. Apeldoorn – Apeldoorn Zuid;

  • d. Apeldoorn – Zutphen;

  • e. Wierden – Zwolle;

B

In bijlage 1 komt onderdeel 11 te luiden:

 • 11. Leiden – Schiphol – Amsterdam Zuid – Weesp – Almere – Lelystad – Zwolle, met de zijtak Amsterdam Riekerpolder – Amsterdam Singelgracht;

C

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 31 vervalt.

2. Onderdeel 32 wordt vernummerd tot 31.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juni 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Doel van onderhavige wijziging van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen is het aanwijzen van de nieuwe spoorweg Lelystad – Zwolle (de Hanzelijn) als hoofdspoorweg met ingang van 1 december 2012 alsmede de intrekking van de aanwijzing als hoofdspoorweg van de stamlijn Zwolle Katwolde.

Eind 2012 wordt de Hanzelijn in gebruik genomen, inclusief de nieuwe stations Dronten en Kampen-Zuid. Deze nieuwe spoorweg sluit in Lelystad en in Zwolle aan op bestaande hoofdspoorwegen. Met de ingebruikname van de Hanzelijn eindigt de hoofdspoorweg Weesp – Lelystad (Flevolijn) niet langer in Lelystad, maar is een nieuwe doorgaande landelijke corridor gerealiseerd tussen de noordelijke Randstad en het knooppunt Zwolle (en daarmee met het noorden en noordoosten van Nederland).

Met onderhavige aanwijzing als hoofdspoorweg valt de Hanzelijn volledig onder het toepassingsbereik van de Spoorwegwet. Dienovereenkomstig zal ook het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur worden gewijzigd.

Op 26 november 2009 heeft ProRail op grond van artikel 17, derde lid, van de Spoorwegwet verzocht om instemming met het saneren van de stamlijn Zwolle Katwolde. Inmiddels is het besluit waarmee de minister van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met de verzochte sanering definitief. Derhalve wordt met onderhavig besluit tevens de stamlijn Zwolle Katwolde verwijderd uit de in bijlage 2 opgenomen lijst van hoofdspoorwegen.

Uitvoering en handhaving

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft bij brief van 28 februari 2012 laten weten geen implicaties te voorzien uit hoofde van uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid, noch in juridische, noch in personele of financiële zin.

Naar het oordeel van ProRail (brief van 13 maart 2012) is de voorgestelde regelgeving uitvoerbaar.

Ook voor de Inspectie Leefomgeving en Milieu geeft het voorgestelde besluit geen aanleiding tot opmerkingen.

Overleg Infrastructuur en Milieu

Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan het Overleg Infrastructuur en Milieu. Het OIM heeft bij brief van 27 april 2012 bericht dat partijen kunnen instemmen met de voorgenomen wijzigingsbesluiten en dat geen belangwekkende bezwaren zijn ingebracht.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdelen A en B

Met het opnemen van de Hanzelijn in het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen ontstaat een tweede landelijke noord-oost corridor. De nieuwe verbinding vormt samen met de in bijlage 1, onderdeel 8, genoemde zijtak Weesp – Lelystad en de in bijlage 1, onderdeel 11 genoemde spoorweg (Weesp – Schiphol – Leiden, met de zijtak Amsterdam Singelgracht – Amsterdam Riekerpolder) een zelfstandige landelijke corridor. Het ligt daarom in de rede om deze delen samen te voegen in een nieuwe te formuleren spoorweg in onderdeel 11.

Artikel I, onderdeel C

Met dit artikel wordt de stamlijn Zwolle Katwolde verwijderd uit de in bijlage 2 opgenomen lijst van hoofdspoorwegen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus