Besluit van 6 juni 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 november 2011 houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds), de Invoeringswet geluidproductieplafonds, het Besluit geluid milieubeheer en het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 mei 2012, nr. IenM/BSK-2012/60115, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de wet van 24 november 2011 houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds), artikel XIV van de Invoeringswet geluidproductieplafonds, artikel 42 van het Besluit geluid milieubeheer en artikel V van het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2012 treden de volgende wetten en de besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

  • 1. de artikelen II en III van de Invoeringswet geluidproductieplafonds;

  • 2.

    • a. de wet van 24 november 2011 houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds);

    • b. de artikelen I en IV tot en met XIII van de Invoeringswet geluidproductieplafonds;

    • c. het Besluit geluid milieubeheer, en

    • d. het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juni 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Uitgegeven de twintigste juni 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven