Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 256Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 7 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van afdelingen 5.2, 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2012, nr. 2012-0000310410, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 9.4, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Afdeling 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 treden in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 2

Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de veertiende juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 in werking getreden. Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip waarop afdeling 6.12 (veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw) en artikel 5.2 (energieprestatiecoëfficiënt) van het Bouwbesluit 2012 in werking treden en het tijdstip waarop afdeling 5.2 (milieu, nieuwbouw) van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt. Op genoemde tijdstippen treden bovendien enkele onderdelen van de Regeling houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en enkele andere wijzigingen in werking. Genoemd tijdstip betreffende afdeling 6.12 en artikel 5.2 is 1 juli 2012 en genoemd tijdstip betreffende afdeling 5.2 is 1 januari 2013.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 in werking getreden (Stb. 2012, 125). Per 1 juli treden afdeling 6.12 en artikel 5.2 in werking. Gelijktijdig hiermee treden de relevante onderdelen van de Regeling houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en enkele andere wijzigingen in werking. In genoemde regeling is voor een aantal onderdelen bepaald dat de inwerkingtreding plaatsvindt op het tijdstip waarop afdeling 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 inwerking treden.

In genoemde regeling is ook een wijziging van de ministeriële regeling omgevingsrecht opgenomen die ziet op wijziging van de indieningsvereisten die verband houden met in werking treden van afdeling 6.12 (veilig onderhoud gebouwen).

Artikel 2

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 in werking getreden (Stb. 2012, 125). Per 1 januari 2013 treedt afdeling 5.2 in werking. Gelijktijdig treedt het relevante onderdeel van de Regeling houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en enkele andere wijzigingen in werking. In genoemde regeling is een wijziging van de ministeriële regeling omgevingsrecht opgenomen die ziet op wijziging van de indieningsvereisten die verband houden met in werking treden van afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012. Tevens is voor dat onderdeel bepaald dat het gelijktijdig in werking treedt met afdeling 5.2 (milieu).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies