Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2012, 240Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 mei 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële markten BES, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, het Besluit financiële markten BES en het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 14 mei 2012, FM 2012-0411 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 10:21 van de Wet financiële markten BES en artikel 11:5 van het Besluit financiële markten BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2012 treden de volgende wetten en besluiten in werking:

  • a. de Wet financiële markten BES, met uitzondering van de artikelen 4:17, 5:15 en 8:26;

  • b. het Besluit financiële markten BES, met uitzondering van artikel 7:20, eerste lid;

  • c. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;

  • d. het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 mei 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de twaalfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële markten BES (Wfm BES), het Besluit financiële markten BES (Bfm BES), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES. Genoemde wetten en besluiten treden in werking met ingang van 1 juli 2012. Een uitzondering geldt ten aanzien van twee onderwerpen die worden geregeld in de Wfm BES en het Bfm BES. Dit betreft het depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 8:26 van de Wfm BES, en de maximering van het kredietvergoedingspercentage, bedoeld in artikel 5:15 van die wet.

Aan de totstandkoming van een depositogarantiestelsel wordt nog gewerkt. Artikel 8:26 van de Wfm BES zal daarom op een nog te bepalen tijdstip in werking treden. Datzelfde geldt voor artikel 4:17 van die wet, dat de deelneming van kredietinstellingen met een vergunning op grond van de Wfm BES aan het stelsel regelt. De invoering van een maximaal kredietvergoedingspercentage vergt de nodige voorbereiding en zorgvuldigheid. Om die reden treden ook artikel 5:15 van de Wfm BES en artikel 7:20, eerste lid, van het Bfm BES, op grond waarvan het maximale kredietvergoedingspercentage bij ministeriële regeling wordt vastgesteld, nog niet per 1 juli in werking. Inwerkingtreding wordt in beginsel voorzien met ingang van 1 januari 2013.

De Minister van Financiën, J. C. de Jager