Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden aan te passen, de Raad voor werk en inkomen op te heffen als publiekrechtelijk rechtspersoon met een wettelijke taak en de inzet van re-integratiebudget voor personen die aanspraak maken op een uitkering op grond, van de Werkloosheidswet en de inzet van loonkostensubsidies te beëindigen, teneinde een efficiënte werking van de arbeidsmarkt te bevorderen, de eigen verantwoordelijk van burgers en bedrijven te versterken, een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te bewerkstelligen en de beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE AMBTENARENWET

In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet vervalt: – de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad voor werk en inkomen, bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 104, vijfde lid, onderdeel b, wordt na «artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen» ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.

B

In artikel 117b, vijfde lid, onderdeel b, wordt na «artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen» ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE WERKLOZEN

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14, tweede lid, onderdelen d en e, vervallen.

B

Na artikel 48a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48b Overgangsbepaling in verband met de re-integratievisie en het re-integratieplan

 • 1. De verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan zoals die zijn opgesteld voor de dag waarop artikel III, onderdeel A, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies inwerking is getreden blijven van toepassing op de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel III, onderdeel A, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE WET STRUCTUUR UITVOERINGSORGANISATIE WERK EN INKOMEN

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «hoofdstuk 3» vervangen door: hoofdstuk 4 zoals dat luidde op 30 juni 2012.

2. In onderdeel g vervalt: de Raad voor werk en inkomen,.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, vervalt: de Raad voor werk en inkomen en.

2. In het zesde lid vervalt: en de rol van de Raad voor werk en inkomen daarbij.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Regionale samenwerking bij dienstverlening.

2. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

 • 1. Met het oog op de dienstverlening met betrekking tot de in artikel 9, eerste lid, bedoelde wetten werken het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de colleges van burgemeester en wethouders samen ten aanzien van de registratie van werkzoekenden en vacatures met behulp van de elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 62, tweede lid, en werken zij in regio’s samen bij de dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving en geografische spreiding van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid.

D

Hoofdstuk 4 vervalt.

E

Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het achtste en negende lid tot het negende en tiende lid, wordt na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht de werkzaamheden, bedoeld in het vierde tot en met zevende lid, niet ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde op grond van de Werkloosheidswet tenzij sprake is van een werknemer als bedoeld in artikel 20, zesde lid, onderdeel a, van die wet en niet ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

2. In het negende lid (nieuw) wordt «Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen laat» vervangen door: Uitgezonderd uitkeringsgerechtigden als bedoeld in het achtste lid, laat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3. In het tiende lid (nieuw) wordt «het derde en het achtste lid» vervangen door: het derde en het negende lid.

Ea

Artikel 30e vervalt.

F

Na artikel 32d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32e. Elektronische dienstverlening

 • 1. In afwijking van artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, vindt bij de uitvoering van de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de Toeslagenwet met betrekking tot uitkeringsgerechtigden op grond van de hiervoor genoemde wetten en bij de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, 30b en 30c het verkeer tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en burgers, met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op de toekenning, herziening of intrekking van een uitkering op grond van de hiervoor genoemde wetten, uitsluitend plaats langs elektronische weg, tenzij naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen sprake is van omstandigheden die zich daartegen verzetten.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting van de dienstverlening, bedoeld in het eerste lid.

G

In de artikelen 36, tweede lid, en 37, eerste lid, vervalt telkens: de Raad voor werk en inkomen,.

H

In artikel 45 vervalt het eerste lid, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot het eerste tot en met derde lid.

I

In de artikelen 42, eerste lid, en 46, eerste lid, wordt «De Raad voor werk en inkomen, het» telkens vervangen door: Het.

J

In artikel 47, eerste lid, wordt «Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de Raad voor werk en inkomen» vervangen door: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank.

K

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid vervalt: de Raad voor werk en inkomen,.

2. In het derde lid wordt «De Raad voor werk en inkomen, het» vervangen door: Het.

L

Artikel 50 vervalt.

M

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt: en de Raad voor werk en inkomen.

2. Het zesde en zevende lid vervallen, onder vernummering van het achtste tot en met tiende lid tot het zesde tot en met achtste lid.

N

In artikel 62, derde lid, wordt «taken en werkzaamheden in de locaties werk en inkomen» vervangen door: de diensten en taken.

O

Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt: de Raad voor werk en inkomen,.

2. In het artikel wordt «De Raad voor werk en inkomen, «de» vervangen door: De.

P

In artikel 77 vervalt: , de Raad voor werk en inkomen.

Q

Artikel 83j vervalt.

R

Na hoofdstuk 10C wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 10D. OVERGANGSBEPALINGEN IN VERBAND MET DE OPHEFFING VAN DE RAAD VOOR WERK EN INKOMEN

Artikel 83sa. Verlies van rechtspersoonlijkheid door de Raad voor werk en inkomen

Met ingang van de dag waarop artikel IV, onderdeel D, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden, verliest de Raad voor werk en inkomen zijn rechtspersoonlijkheid.

Artikel 83t. Overgang vermogensbestanddelen van de Raad voor werk en inkomen
 • 1. Alle vermogensbestanddelen van de Raad voor werk en inkomen gaan over op de Staat, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

 • 2. Met betrekking tot de ingevolge het eerste lid overgaande vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in afwijking van het eerste lid vermogensbestanddelen van de Raad voor werk en inkomen overgaan op bij die maatregel aan te wijzen rechtspersonen. Dit artikel is ten aanzien van die overgang van overeenkomstige toepassing.

Artikel 83u. Ontslag voorzitter en leden van de Raad voor werk en inkomen

Aan de leden en de voorzitter van de Raad voor werk en inkomen, die in die functie zijn benoemd voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel D, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies, wordt met ingang van die datum ontslag verleend.

Artikel 83v. Nadere regels over de afwikkeling en financiële bijdrage

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de afwikkeling van de opheffing van de Raad voor werk en inkomen en kan worden bepaald dat kosten in verband met die opheffing ten laste van ’s Rijks kas worden vergoed.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19, negende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel b wordt «en» toegevoegd.

2. Onderdeel d vervalt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel c door een punt.

B

In artikel 26, eerste lid, onderdelen k en l, wordt telkens «de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, eerste lid» vervangen door «de re-integratievisie, bedoeld in artikel 30a, vierde lid» en «het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van die wet» vervangen door: het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet.

C

In artikel 72a vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

D

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: en, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, op de naar het oordeel van UWV of de overheidswerkgever noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.

E

Artikel 130v komt te luiden:

Artikel 130v

 • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 78a en 78b van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel V, onderdeel E, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

Artikel 101e van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen komt te luiden:

Artikel 101e Overgangsrecht loonkostensubsidie

 • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 67f en 67g van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel VI van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Artikel 91g van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt te luiden:

Artikel 91g

 • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 65i en 65j van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel VII van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL VIII WIJZIGING VAN DE WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2:18, tweede lid, onderdeel c, wordt na «artikel 2:21» ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.

B

In artikel 2:30 wordt «De artikelen 2:18 tot en met 2:21» vervangen door: De artikelen 2:18 tot en met 2:20, 2:21 zoals dat luidde op 31 december 2011.

C

Artikel 8:6 komt te luiden:

Artikel 8:6. Overgangsrecht loonkostensubsidie

 • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 2:21, 3:71 en 3:72 van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel VIII, onderdeel C, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt na artikel 133g een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 133h. Overgangsrecht inzake loonkostensubsidie

 • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven artikel 37a van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

 • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel IX van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

ARTIKEL X INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 21 mei 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Uitgegeven de dertigste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 065

Naar boven