Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 216Wet

Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het internationaal georiënteerd basisonderwijs in afdelingen van basisscholen wettelijk te verankeren;

dat daartoe de Wet op het primair onderwijs dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het primair onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt de punt aan het slot van de omschrijving van «basisregister onderwijs» vervangen door een punt-komma en wordt toegevoegd:

afdeling:

een afdeling als bedoeld in artikel 85a.

B

In artikel 9 wordt onder vernummering van het elfde lid tot twaalfde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 11. In afwijking van het tiende lid, eerste volzin, kan het onderwijs aan een afdeling als bedoeld in artikel 85a worden gegeven in de Engelse taal, mits ten minste 10% van het aantal uren, bedoeld in artikel 8, zevende lid, wordt gegeven in het Nederlands of wordt besteed aan de Nederlandse taal.

C

In artikel 40 wordt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Tot een afdeling als bedoeld in artikel 85a kan uitsluitend worden toegelaten degene die:

  • a. een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit en van wie ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of het grensgebied van Nederland werkzaam is, dan wel

  • b. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland heeft doorgebracht doordat ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was en de leerling daar langer dan 2 jaar onderwijs heeft genoten volgens het daar geldende onderwijssysteem, dan wel

  • c. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan blijkens een schriftelijke verklaring van de werkgever vaststaat dat ten minste een van de ouders binnen 2 jaar voor ten minste 2 jaar in het buitenland werkzaam zal zijn en de leerling mee verhuist naar het buitenland.

D

Na artikel 85 wordt ingevoegd artikel 85a, luidend als volgt:

Artikel 85a. Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs

 • 1. Onze minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een basisschool een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan die school en in die gemeente voor bekostiging in aanmerking brengen. Een verzoek als bedoeld in de eerste volzin moet voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de bekostiging van de afdeling wordt verzocht, worden ingediend bij Onze minister. Onze minister besluit voor 1 januari daaropvolgend.

 • 2. Onze minister willigt het verzoek slechts in, indien het verzoek vergezeld gaat van een prognose die is gebaseerd op statistische gegevens, op basis waarvan het te verwachten aantal leerlingen op de afdeling binnen 5 schooljaren ten minste 80 bedraagt en de afdeling past binnen een evenwichtig landelijk gespreid geheel van basisscholen met een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs.

 • 3. Bij de berekening van het aantal leerlingen dat de afdeling, bedoeld in het eerste lid, zal bezoeken worden leerlingen die wonen binnen een redelijke afstand van een basisschool met een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs en voor wie op die afdeling plaatsruimte aanwezig is, niet meegeteld.

 • 4. Bij ministeriële regeling kan een model worden vastgesteld voor de berekening van de prognose, bedoeld in het tweede lid, en de wijze van indiening ervan.

E

Aan artikel 121, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd luidend: De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op een afdeling als bedoeld in artikel 85a, eerste lid.

F

Na artikel 158 wordt ingevoegd artikel 158a, luidend:

Artikel 158a. Beëindiging bekostiging of opheffing afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs

 • 1. De bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een bijzondere school wordt beëindigd of een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een openbare school wordt opgeheven indien het aantal leerlingen van de afdeling gedurende 3 achtereenvolgende schooljaren op de teldatum 1 oktober telkens minder dan 30 bedraagt. De eerste volzin is niet van toepassing zolang gedurende de eerste 5 schooljaren van de bekostiging van de afdeling het aantal leerlingen op de afdeling, minder dan 80 bedraagt.

 • 2. De beëindiging van de bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een bijzondere school of de opheffing van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een openbare school geschiedt met ingang van 1 augustus volgend op de 3 achtereenvolgende schooljaren, bedoeld in het eerste lid. De beëindiging van de bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een bijzondere school of de opheffing van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een openbare school ten aanzien waarvan gedurende de eerste 5 schooljaren van de bekostiging van de afdeling, het eerste lid, tweede volzin van toepassing was, geschiedt met ingang van 1 augustus volgende op die 5 schooljaren.

 • 3. Artikel 160, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

G

In artikel 178a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan het slot van onderdeel k vervalt «en» en de punt aan het slot van onderdeel l wordt vervangen door: ; en.

2. Na onderdeel l wordt toegevoegd onderdeel m, luidend als volgt:

 • m. indien van toepassing de aanduiding dat het betreft een leerling van een afdeling als bedoeld in artikel 85a.

ARTIKEL II INVOERINGSBEPALING

 • 1. De afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet door Onze minister werden bekostigd, worden aangemerkt als afdelingen als bedoeld in artikel 85a van de Wet op het primair onderwijs.

 • 2. Artikel 40, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs is niet van toepassing ten aanzien van de leerlingen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet onderwijs volgden op de afdeling als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien deze wet in werking treedt tijdens een periode van 5 jaar als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs ontvangen de scholen met een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs als bedoeld in artikel 85a van genoemde wet voor de resterende duur van die periode een afzonderlijke bekostiging voor de materiële instandhouding van de afdeling.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 795