Wet van 8 december 2011 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat te stellen op de dag waarop de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en andere wetten daarop aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8b, derde lid, wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin» vervangen door: met ingang van de dag waarop.

B

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «op de eerste dag der maand, waarin» vervangen door: op de dag waarop.

2. In het tweede lid wordt «vóór de eerste dag der maand, waarin de aanvraag werd ingediend of waarin» vervangen door: vóór de dag waarop de aanvraag werd ingediend of vóór de dag waarop.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15, derde lid, wordt «indien de echtgenoot overlijdt in of na de maand waarin de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: indien de echtgenoot overlijdt op of na de dag waarop de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt.

B

In artikel 16, tweede lid, wordt «maar in geval van onderdeel c met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt» vervangen door: maar in geval van onderdeel c met ingang van de dag waarop de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.

C

In artikel 24, tweede lid, wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin» vervangen door: met ingang van de dag waarop.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE LIQUIDATIEWET ONGEVALLENWETTEN

De Liquidatiewet ongevallenwetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, tweede lid, onderdeel b, wordt «gelegen na de maand, voorafgaande aan die, waarin de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt» vervangen door: gelegen na de dag waarop de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

B

In artikel 18, eerste lid, wordt «tot en met de laatste dag van de maand, voorafgaande aan die, waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door «tot en met de dag voorafgaand aan die waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt» en wordt «op de eerste dag van de maand, waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door «op de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt».

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE WET BEPERKING INKOMENSGEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIA

In artikel 6 van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werkloze persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: met ingang van de dag waarop de werkloze persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

Artikel 23 van de Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en vierde lid vervallen.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

3. Het vijfde tot en met achtste lid worden vernummerd tot derde tot en met zesde lid.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

Artikel 19, eerste lid, onderdeel i, van de Werkloosheidswet komt te luiden:

 • i. de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt;.

B

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

In artikel 22 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «de eerste dag van de maand, waarin de gewezen zelfstandige de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: de dag waarop de gewezen zelfstandige de leeftijd van 65 jaar bereikt.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

In artikel 22 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «de eerste dag van de maand, waarin de werkloze werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: de dag waarop de werkloze werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE WERKLOZEN

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, onderdeel f, wordt «van de eerste dag van de kalendermaand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt» vervangen door: van de dag waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

B

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met achtste lid worden vernummerd tot tweede tot en met zevende lid.

3. In het tot derde vernummerde lid wordt «artikel 6, eerste lid, onderdeel e» vervangen door: artikel 6, eerste lid, onderdeel f.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 49, eerste lid, wordt «met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: met ingang van de dag waarop de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt.

B

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2:11, eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. het bereiken of bereikt hebben van de leeftijd van 65 jaar..

B

Artikel 2:56 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.

C

Artikel 3:19, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de jonggehandicapte de leeftijd van 65 jaar bereikt;.

D

Artikel 3:54 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 43, onderdeel g, komt te luiden:

 • g. het bereiken of bereikt hebben van de leeftijd van 65 jaar;.

B

Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 29, vierde lid, wordt «Geen ziekengeld wordt uitgekeerd op en na de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: Geen ziekengeld wordt uitgekeerd op en na de dag waarop de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

B

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met achtste lid worden vernummerd tot tweede tot en met zevende lid.

C

In artikel 46, derde lid, onderdeel a, wordt «degene die de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt heeft bereikt» vervangen door: degene die de leeftijd 65 jaar heeft bereikt.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PENSIOENWET POLITIEKE AMBTSDRAGERS

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 22a, vijfde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de nabestaande 65 jaar wordt;.

B

Artikel 22c, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de nabestaande de 65-jarige leeftijd bereikt;.

C

In artikel 27a, eerste lid, wordt «tot de eerste dag van de maand waarin» vervangen door: tot de dag waarop.

D

Artikel 145a, vijfde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de nabestaande 65 jaar wordt;.

E

Artikel 145c, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de nabestaande de 65-jarige leeftijd bereikt;.

F

In artikel 150a, eerste lid, wordt «tot de eerste dag van de maand waarin» vervangen door: tot de dag waarop.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN DE SAMENLOOPREGELING INDONESISCHE PENSIOENEN 1960

De Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt «met ingang van de maand waarin» vervangen door: met ingang van de dag waarop.

B

Artikel 27a, vierde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de weduwe de 65-jarige leeftijd bereikt;.

C

Artikel 27b, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. met ingang van de dag waarop de weduwe de 65-jarige leeftijd bereikt;.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN DE TNO-WET

In artikel 7, derde lid, van de TNO-wet wordt «met ingang van de eerste dag van de maand, waarin zij de leeftijd van vijfenzestig jaren bereiken» vervangen door: met ingang van de dag waarop zij de leeftijd van vijfenzestig jaren bereiken.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN DE WET PRIVATISERING SPOORWEGPENSIOENFONDS

In artikel 13, derde lid, van de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds wordt «op de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt» vervangen door: op de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN DE WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

In artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt» vervangen door: met ingang van de dag waarop de leeftijd van 65 jaar is bereikt.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN DE WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS 1940–1945

In artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt» telkens vervangen door: met ingang van de dag waarop de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN DE WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940–1945

In artikel 14, tweede lid, aanhef, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 wordt «met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt» vervangen door: met ingang van de dag waarop hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

ARTIKEL XXII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XXIII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de tiende januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 846

Naar boven