Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2012, 199Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 april 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 7 en 8 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en inwerkingtreding van het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 april 2012 , kenmerk DWJZ-3105624;

Gelet op artikel 14 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en artikel 18 van het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 7 en 8 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Uitgegeven de achtste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Bij dit besluit wordt voor de inwerkingtreding afgeweken van de Vaste Verandermomenten (VVM). De reden daarvoor is dat de betrokken wetsartikelen uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) van voor 1 januari 2009 zijn.

Op die regelgeving zijn de VVM niet van toepassing. Zoals aangegeven in de Nota van toelichting bij het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer zullen de betrokken wetsartikelen Wgbh/cz gelijktijdig met dit besluit en de daarop gebaseerde Regeling toegankelijkheid van het openbaar vervoer in werking treden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner