Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 124AMvB

Besluit van 15 maart 2012 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012 (Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari, nr. 2012-0000022317, CZW;

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 2.1, eerste lid, onder d, en derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.4, eerste lid, van de Crisis- en Herstelwet, artikel 10 van de Drank- en Horecawet, artikel 28, eerste lid, van de Drinkwaterwet, artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de artikelen 108, 110, 114a, 130 en 174 van de Wet geluidhinder, de artikelen 8.1a en 10.12, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer en de artikelen 8, achtste lid, 120 en 120a van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2012, nr. W04.12.0020/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2012, nr. 2012-0000141642, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

In artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen wordt «artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 2

Bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel 1, Categorie A, Zeer ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt «openbaar riool, als bedoeld in paragraaf 3.8.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: openbaar vuilwaterriool als bedoeld in afdeling 6.4 van het Bouwbesluit 2012.

2. In artikel 2 wordt «de paragrafen 3.10.2, 3.12.2, 3.13.2 en 3.14.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: de paragrafen 3.6.2 en 3.8.2 van het Bouwbesluit 2012.

3. In artikel 3 wordt «paragraaf 3.20.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: paragraaf 3.11.2 van het Bouwbesluit 2012.

4. In artikel 4, onderdeel a, wordt «paragraaf 4.7.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: paragraaf 4.2.2 van het Bouwbesluit 2012.

5. In artikel 5, onderdelen a en b, wordt «niet een aparte badruimte als bedoeld in paragraaf 4.8.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: niet een aparte badruimte.

6. In artikel 6 wordt «paragraaf 4.15.2 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: paragraaf 4.7.2 van het Bouwbesluit 2012.

B

Onderdeel 2. Aanvullende bepalingen met betrekking tot woonwagens en standplaatsen komt te luiden:

2. Aanvullende bepalingen met betrekking tot woonwagens en standplaatsen ten aanzien van de categorieën van omstandigheden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte
  • 1. De combinatie huurwoonwagen op een huurstandplaats wordt in afwijking van artikel 1 van het besluit voor wat betreft het voorzieningenniveau als bedoeld onder 1, categorie A, aangemerkt als zelfstandige «woning».

  • 2. Het niet of onvoldoende tegengaan van het binnendringen van ratten en muizen als bedoeld in paragraaf 3.10.2 van het Bouwbesluit 2012 vormt een zeer ernstig gebrek aan en tekortkoming ten aanzien van de woonruimte.

  • 3. Indien er sprake is van de combinatie eigen woonwagen op een huurstandplaats, zijn de artikelen 1, 4 en 5 van onderdeel 1, categorie A, van overeenkomstige toepassing.

  • 4. Onderhoudsgebreken of tekortkomingen als bedoeld in artikel 8 van onderdeel 1, categorie A, of als bedoeld in onderdeel 1, categorie B of C, aan de eigen woonwagen kunnen niet van invloed zijn op de huurprijs van de standplaats.

  • 5. Maatgevend voor de beoordeling is het tijdstip waarop de huurovereenkomst is ingegaan. Indien partijen in onderling overleg wijziging in de situatie hebben gebracht, geldt de gewijzigde situatie als uitgangspunt.

Artikel 3

Het Experimentenbesluit excellente gebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «artikel 1.1, tweede lid, van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: artikel 5.2, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

B

In artikel 3, aanhef, en artikel 4, onderdeel c, wordt «tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Enig artikel

Het Besluit militaire luchthavens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in de definitie van «ander geluidsgevoelig gebouw» «artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012.

B

In de artikelen 9, onderdeel b, en 11, onderdeel b, wordt «afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2003» telkens vervangen door: afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Artikel 1

De artikelen 1, onderdelen e en f, en 10 van het Asbestverwijderingsbesluit vervallen.

Artikel 2

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de definitie van «brandcompartiment» «artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

B

In artikel 1.2, onderdeel h, onder 11°, wordt «artikel 2.1.8, tweede lid en het derde lid, onder a tot en met d van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken» vervangen door: artikel 7.6, tweede lid en derde lid, onder a tot en met d, van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 3

In artikel 1, eerste lid, van het Besluit burgerluchthavens wordt in de definities van «beperkt kwetsbaar gebouw», «geluidsgevoelig gebouw» en «kwetsbaar gebouw» «artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003» telkens vervangen door: artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 4

In artikel 6.6, eerste lid, onderdeel b en c, van het Besluit geluidhinder wordt «hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 5

In Bijlage II, artikel 3, achtste lid, onderdeel b, bij het Besluit omgevingsrecht wordt «subbrandcompartimentering» vervangen door: beschermde subbrandcompartimentering.

Artikel 6

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Ten behoeve van het bouwen van een eco iglo in de gemeente Leeuwarden kan voor de duur van tien jaar worden afgeweken van de artikelen 2.129, 2.130, 3.22, 3.23, 3.41, eerste lid, 6.11, eerste lid, 6.13, 6.14 en 5.2, eerste en tweede lid, van het Bouwbesluit 2012.

B

In artikel 6b wordt «tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 7

In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

Artikel 8

In artikel 35, eerste lid, onderdelen c en e, van het Drinkwaterbesluit wordt «artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2003» telkens vervangen door: artikel 1.1, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 9

In artikel 1, onderdelen d en g, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt «artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003» telkens vervangen door: artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 10

Het Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.3, eerste, tweede en zesde lid, wordt «artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003» vervangen door: artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012.

B

Bijlage 1, onder Voorschriften, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.11, onderdeel b, wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

2. In artikel 2.1 wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

3. In artikel 2.5 wordt «brand- en rookvrije vluchtroute als bedoeld in het Bouwbesluit 2003» vervangen door: beschermde vluchtroute als bedoeld in het Bouwbesluit 2012.

C

Bijlage 2, onder Voorschriften, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.11, onderdeel b, wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door Bouwbesluit 2012.

2. In artikel 2.1 wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Enig artikel

In de artikelen 3.1b en 6.2, zesde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Enig artikel

In artikel 2 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt «Bouwbesluit 2003» vervangen door: Bouwbesluit 2012.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

  • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 1, en hoofdstuk 3, de artikelen 2, 3, 9 en 10, in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

  • 2. Hoofdstuk 1, artikel 1, treedt in werking op het tijdstip dat artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

  • 3. Hoofdstuk 3, de artikelen 2, 3, 9 en 10, treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van het staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 maart 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

In verschillende algemene maatregelen van bestuur wordt verwezen naar het Bouwbesluit 2003. Naar verwachting wordt per 1 april 2012 het Bouwbesluit 2003 ingetrokken en treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Het onderhavige besluit strekt tot aanpassing van de in algemene maatregelen van bestuur opgenomen verwijzingen naar het Bouwbesluit 2003.

In de desbetreffende besluiten zijn daarvoor in vrijwel alle gevallen verwijzingen naar de relevante, vergelijkbare, paragrafen of artikelen van het Bouwbesluit 2012 opgenomen. Deze zullen in de artikelsgewijze toelichting niet afzonderlijk worden genoemd. In het artikelsgewijze deel zal uitsluitend worden ingegaan op de bijzonderheden die voor dat besluit van toepassing zijn.

Omdat dit besluit uitsluitend aanpassingen van verwijzingen en redactionele wijzigingen bevat, heeft het besluit geen administratieve lasten of bedrijfseffecten tot gevolg.

Op een aantal algemene maatregelen van bestuur die met het onderhavige besluit worden gewijzigd, is een voorhangprocedure van toepassing. Dit betreft het Besluit huurprijzen woonruimte, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit burgerluchthavens, het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en het Vuurwerkbesluit,. Voor de vier laatstgenoemde besluiten geldt tevens een nahang van vier weken. Het ontwerpbesluit is op 25 november 2011 aan beide Kamers der Staten-Generaal toegezonden (Kamerstukken II 2011/2012, 32 757, nr. 29). In dat kader heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer enkele vragen gesteld over het Bouwbesluit 2012. Die vragen zijn bij brief van 16 januari 2012 beantwoord (Kamerstukken II 2011/2012, 31 757, nr. 33). Op 6 december 2011 is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt (Stcrt. 2011, nr. 21885). Naar aanleiding van deze bekendmaking zijn geen vragen gesteld.

II Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2

Onderdeel 2 van bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte is thans op dezelfde wijze vormgegeven als onderdeel 1. Met het opnemen van de verwijzingen naar het Bouwbesluit 2012 bleek het noodzakelijk een betere aansluiting tussen onderdeel 1 en onderdeel 2 te bewerkstelligen. Daarnaast is de oude verwijzing naar paragraaf 3.17.2 van het Bouwbesluit 2003 uit redactioneel oogpunt gewijzigd in een omschrijving op dezelfde wijze als in onderdeel 1.

Artikel 3, onderdeel B

In het Experimentenbesluit excellente gebieden wordt in de onderdelen a, b en c van artikel 3 verwezen naar tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003, zoals dat luidde op 1 januari 2007. Om te bewerkstelligen dat ook met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 voor de in het artikel bedoelde excellente gebieden dezelfde voorschriften blijven gelden, zijn de verwijzingen naar het Bouwbesluit 2003 van 1 januari 2007 in dit geval gehandhaafd.

Hoofdstuk 3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 1

Door de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 en de gelijktijdige inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving) (Stb. 2009, 324, zoals gewijzigd bij Stb. 2010, 187) vervalt de grondslag om in de bouwverordening regels op te nemen omtrent slopen (inclusief asbest). Regels omtrent slopen worden in het Bouwbesluit 2012 gesteld, zodat deze voorschriften van het Asbestverwijderingsbesluit zijn komen te vervallen.

Artikel 2, onderdeel B

De verwijzing in artikel 1.2, onderdeel h, onder 11°, in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer naar het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is vervangen door een verwijzing naar het Bouwbesluit 2012. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 ingetrokken. De inhoudelijke bepalingen van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Artikel 5

In het Bouwbesluit 2012 is de term «rookcompartiment» vervangen door de term subbrandcompartiment en de term «subbrandcompartiment» vervangen door de term «beschermd subbrandcompartiment».

Artikel 10, onderdelen B en C

In artikel 1.11, onderdeel b, van het Vuurwerkbesluit werd verwezen naar een verblijfsgebied als bedoeld in het Bouwbesluit 2003. Deze verwijzing is vervangen door een verwijzing naar verblijfsgebied als bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Het begrip verblijfsgebied was in het Bouwbesluit 2003 op zich ruimer gedefinieerd dan in het Bouwbesluit 2012. Daarnaast kent het Bouwbesluit 2012 het begrip gebruiksgebied. De omschrijving van gebruiksgebied is nauw verwant met die van het begrip verblijfsgebied van het Bouwbesluit 2003. Een vervanging van «verblijfsgebied» door «gebruiksgebied» zou echter voor wat betreft het Vuurwerkbesluit een verruiming van de reikwijdte van dit onderdeel met zich brengen, waarvoor uit het oogpunt van veiligheid geen aanleiding bestaat. De in onderdeel b van artikel 1.11 opgenomen voorwaarde is uit het oogpunt van veiligheid alleen van belang voor zover het gaat om ruimten voor het verblijven van mensen. Om die reden is ervoor gekozen in onderdeel b te verwijzen naar het begrip verblijfsgebied.

Met artikel 2.5 van het Vuurwerkbesluit wordt onder meer beoogd te voorkomen dat de deur van een (buffer)bewaarplaats in een vluchtweg uitkomt. In dat voorschrift was een verwijzing opgenomen naar een brand- en rookvrije vluchtroute als bedoeld in het Bouwbesluit 2003. Hieronder werd in dat besluit verstaan een «van brand gevrijwaarde rookvrije vluchtroute die uitsluitend door verkeersruimten voert». Dit begrip wordt niet meer gehanteerd in het Bouwbesluit 2012. Gezien het doel van artikel 2.5 is de verwijzing naar een brand- en rookvrije vluchtroute vervangen door een verwijzing naar het brede begrip «beschermde vluchtroute» van het Bouwbesluit 2012. Een beschermde vluchtroute is een buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die uitsluitend voert door een verkeersruimte.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

In het eerste lid is bepaald dat dit besluit, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 1, en hoofdstuk 3, de artikelen 2, 3, 9 en 10, in werking treedt op het in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bedoelde moment. Naar verwachting is dat 1 april 2012. In het tweede lid is bepaald dat artikel 1 onder hoofdstuk 1 in werking treedt op het tijdstip dat artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt. In het derde lid is de inwerkingtreding van de hiervoor genoemde artikelen van hoofdstuk 3 geregeld.

Hiermee wordt afgeweken van het systeem van de vaste verandermomenten. Voor de datum van 1 april 2012, respectievelijk vier weken na de uitgifte van het staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd, is gekozen omdat bij de eerder voorgenomen inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2012 niet kon worden voldaan aan de voorwaarde van een redelijke invoeringstermijn en de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.