Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2012, 110AMvB

Besluit van 7 maart 2012, houdende wijziging van krachtens de Gezondheidswet en de Warenwet vastgestelde algemene maatregelen van bestuur in verband met de vorming van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2012, VGP/3101543, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 36 van de Gezondheidswet, de artikelen 4, 5, 6, 8, 9 en 13 van de Warenwet, en artikel II van de Wijzigingswet (1988) Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2012, no. W13.12.0032/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2012, VGP/3105620, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder b, van het Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) wordt «de directeur van de regionale Keuringsdienst van Waren of van de Algemene Inspectiedienst» vervangen door: Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL III

In artikel 20 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» telkens vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL IV

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2a wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

Artikel 13a, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De aan Nederland opgedragen werkzaamheden, bedoeld in hoofdstuk V van verordening (EG) 396/2005, worden verricht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL V

In artikel 4 van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL VI

In artikel 2a, eerste lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL VII

Het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel a komt te luiden:

  • a. bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van verordening (EG) 852/2004, en in artikel 2, eerste lid, onder c, van verordening (EG) 854/2004, is de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit;.

Onderdeel b vervalt, waarna onderdeel c wordt geletterd onderdeel b.

2. In het derde lid wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

In artikel 4, vijfde lid, wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

C

In artikel 9 wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL VIII

Het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt «Voedsel en Waren Autoriteit te Den Haag» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

B

In artikel 4 wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» telkens vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL IX

Het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder a, komt te luiden:

a. NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;.

B

In de artikelen 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 8, 9, 9a, 9b en 9c wordt «VWA» telkens vervangen door: NVWA.

ARTIKEL X

In artikel 6a, eerste lid, van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XI

In bijlage II bij het Warenwetbesluit Verpakte waters wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XII

In artikel 9 van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XIII

In artikel 14 van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XIV

In artikel 2a, tweede lid, van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen wordt «Voedsel en Waren Autoriteit» vervangen door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 7 maart 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de twintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Sinds 1 januari 2012 zijn de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) samengevoegd tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Alle taken en bevoegdheden van deze voormalige diensten zijn overgegaan naar de NVWA.

In verband hiermee dienden alle verwijzingen in krachtens de Gezondheidswet en de Warenwet vastgestelde algemene maatregelen van bestuur naar de AID, de PD en de VWA, te worden vervangen door verwijzingen naar de nieuwe autoriteit. Dit besluit zorgt daarvoor.

Dit besluit is krachtens artikel XV de dag na publicatie in het Staatblad in werking getreden. Deze afwijking van de vaste verandermomenten van regelgeving was noodzakelijk aangezien in dit besluit sprake is van spoedregelgeving.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.