Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2012, 108Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 5 maart 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) voor de werkvelden arbodeskundigen, conventionele explosieven en duikarbeid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 2012, Directie Gezond en Veilig Werken, nr. G&VW/GW/2012/2990;

Gelet op artikel X van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) treedt in werking met ingang van 1 juli 2012 voor:

    • a. het werkveld arbodeskundigen, bedoeld in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

    • b. het werkveld conventionele explosieven, bedoeld in artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit; en

    • c. het werkveld duikarbeid, bedoeld in de artikelen 6.14b en 6.16, derde, zesde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, niet zijnde duikarbeid verricht door personen die arbeid verrichten als brandweerduiker of brandweerduikploegleider.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) treedt in werking met ingang van 1 november 2012 voor het werkveld werkveld duikarbeid, bedoeld artikel 6.16, derde en zesde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor zover het betreft duikarbeid verricht door personen die arbeid verrichten als brandweerduiker of brandweerduikploegleider.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 maart 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Uitgegeven de twintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) voor de werkvelden arbodeskundigen, bedoeld in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, conventionele explosieven, bedoeld in artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en duikarbeid, bedoeld in de artikelen 6.14b en 6.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor deze werkvelden zijn de benodigde uitvoeringsvoorschriften (schema’s voor aanwijzing en toezicht en certificatieschema’s) vastgesteld.

Voor eerdergenoemde werkvelden is de datum van inwerkingtreding van het geactualiseerde stelsel van certificatie in zijn algemeenheid bepaald op 1 juli 2012. Met het werkveld duikarbeid voor zover dat betrekking heeft op brandweerduikers en brandweerduikploegleiders is, gezien de bij de brandweer voorkomende opleidings- en (her)certificeringscyclus, besloten tot een iets langere overgangsperiode; de datum van inwerkingtreding daarvan is 1 november 2012. Tot dat moment blijft de bestaande situatie van kracht (de artikelen 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 in combinatie met een vrijstellingsregeling; Stcrt. 2010, 21198, en Stcrt. 2011, 22582). Dit zal worden geregeld door middel van een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Voor het overgangsrecht wordt verder verwezen naar de nota van toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom