Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en inkomen kunstenaars in te trekken, aangezien kunstenaars als beroepsgroep een uitzonderingspositie genieten in de sociale zekerheid ten opzichte van andere beroepsgroepen in een lastige arbeidsmarktpositie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13, tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

B

Artikel 15, tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

C

In artikel 48, vijfde lid, wordt «, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

D

In artikel 60, derde lid, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

E

In artikel 60a, eerste lid, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

F

In de artikelen 67, eerste lid, onderdeel c, en 69, eerste lid, onderdeel c, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars» telkens vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL III

De Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 39a, derde lid, vervalt de zinsnede «of de Wet werk en inkomen kunstenaars».

B

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel l, vervalt, onder verlettering van de onderdelen m tot en met o tot de onderdelen l tot en met n.

2. Het derde lid vervalt.

C

In artikel 50, eerste lid, onderdeel c, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

D

In artikel 56, derde lid, wordt «, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

E

In artikel 56a, eerste lid, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL IV

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt.

2. In het tweede lid en het derde lid, onderdeel b, wordt «onder c, d, e, h of i» telkens vervangen door: onder c, e, h of i.

B

Artikel 1.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «onder c, d, of e» vervangen door «onder c of e» en vervalt de zinsnede «of die gebruik maakt van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling in het kader van een gemengde beroepspraktijk als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars».

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «onder c, d of e» vervangen door: onder c of e.

C

In artikel 1.24, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, wordt «onder d, g, j, k of l» telkens vervangen door: onder g, j, k of l.

D

In artikel 1.35, eerste lid, wordt «onder c tot en met f» vervangen door «onder c, e of f» en vervalt de zinsnede «of die gebruik maakt van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling in het kader van een gemengde beroepspraktijk als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars».

ARTIKEL V

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 30, vijfde lid, onderdeel b, en 34, tweede lid, onderdeel b, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars» telkens vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

B

In artikel 37, onderdeel b, onder 3°, vervalt de zinsnede «en de Wet werk en inkomen kunstenaars».

ARTIKEL VI

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28, tweede lid, wordt «, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

B

In artikel 48, eerste lid, onderdeel c, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

ARTIKEL VII

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28, tweede lid, wordt «, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

B

In artikel 48, eerste lid, onderdeel c, wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL VIII

In artikel XI van de Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (Stb. 490) wordt «, artikel 31, tweede lid, onderdeel r, van de Wet werk en bijstand en artikel 4, tweede lid, onderdeel k, van de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: en artikel 31, tweede lid, onderdeel r, van de Wet werk en bijstand.

ARTIKEL IX

In artikel 17g, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt de zinsnede «de Wet werk en inkomen kunstenaars,».

ARTIKEL X

In artikel 45, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet vervalt de zinsnede «de Wet werk en inkomen kunstenaars,».

ARTIKEL XI

In artikel 17i, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt de zinsnede «de Wet werk en inkomen kunstenaars,».

ARTIKEL XII

In artikel 14g, tweede lid, van de Toeslagenwet wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XIII

In artikel 27g, tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XIV

In artikel 54, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XV

In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen vervalt de zinsnede «de Wet werk en inkomen kunstenaars,».

ARTIKEL XVI

In artikel 24, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XVII

In artikel 29g, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XVIII

In artikel 3:43, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XIX

In artikel 96, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XX

Artikel 23, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 komt te luiden:

  • b. zonder toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting met betrekking tot tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

ARTIKEL XXI

In artikel 45g, tweede lid, van de Ziektewet wordt «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

ARTIKEL XXII

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (Kamerstukken 32 453), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

In artikel 76, derde lid, wordt «, in artikel 87 van de Wet investeren in jongeren, of in artikel 55 van de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of in artikel 87 van de Wet investeren in jongeren.

B

Artikel V, onderdeel B, vervalt.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (Kamerstukken 32 453), tot wet is of wordt verheven, en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 69, eerste lid, onderdeel c, «, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

B

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 76, derde lid, «, in artikel 87 van de Wet investeren in jongeren, of in artikel 55 van de Wet werk en inkomen kunstenaars» vervangen door: of in artikel 87 van de Wet investeren in jongeren.

C

Artikel VI vervalt.

ARTIKEL XXIII

De Wet werk en inkomen kunstenaars en de daarop berustende bepalingen alsmede de wettelijke bepalingen die op grond van deze wet worden gewijzigd en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2011, blijven van toepassing op de afwikkeling van uitkeringen, in welke vorm dan ook, op grond van de Wet werk en inkomen die zijn verleend over een voor 1 januari 2012 gelegen periode.

ARTIKEL XXIV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 701

Naar boven