Besluit van 8 december 2011 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/161122, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven