Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 623Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2011, nr. AV/PB/2011/22324,

Gelet op artikel IV van de Verzamelwet pensioenen 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Verzamelwet pensioenen 2012 treden in werking met ingang van 1 januari 2012, met uitzondering van artikel I, onderdelen Aa, Ab en Ac, artikel II, onderdelen Ba, Bb en Bc en artikel IIIA.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2012. In artikel I, onderdelen Aa, Ab en Ac, artikel II, onderdelen Ba, Bb en Bc en artikel IIIA van de Verzamelwet pensioenen 2012 is een regeling opgenomen met betrekking tot bijbetaling bij waardeoverdracht. Omdat bij deze regeling is voorzien in een algemene maatregel van bestuur waarvoor een voorhangprocedure geldt kunnen deze onderdelen niet, zoals de rest van de wet, op 1 januari 2012 in werking treden, maar zal de inwerkingtreding gelijk met de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur geregeld worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp