Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 622Wet

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van de pensioenen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I PENSIOENWET

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «het deelnemerschap» vervangen door: de deelneming.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 10. Indien de pensioenovereenkomst voorziet in een partnerpensioen op risicobasis kan in de pensioenregeling worden bepaald dat het zevende lid, aanhef en onderdeel b, van overeenkomstige toepassing is bij beëindiging van de deelneming. Het achtste en negende lid is van toepassing.

Aa

In artikel 71, eerste lid, wordt «de artikelen 72 en 73» vervangen door: de artikelen 72, 72a en 73.

Ab

Na artikel 72 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 72a. Uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met bijbetaling

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de tijdelijke inperking van de in artikel 71 genoemde plicht tot waardeoverdracht in verband met aanvullende bijdragen van de oude of de nieuwe werkgever.

 • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Ac

Aan artikel 75 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien in de in artikel 71 bedoelde situatie geen plicht tot waardeoverdracht bestaat omdat sprake is van de in artikel 72a bedoelde situatie is de pensioenuitvoerder bevoegd tot waardeoverdracht indien:

  • a. voldaan wordt aan de in artikel 71, eerste en vierde lid, genoemde voorwaarden; en

  • b. de oude of nieuwe werkgever bereid is de aanvullende bijdragen te betalen.

B

In de artikelen 102, tweede lid, onderdeel e, 103, onderdeel e, 147, derde lid, onderdeel l, en 149 wordt «herverzekering» telkens vervangen door: verzekering.

C

In artikel 131, eerste lid, onderdeel a, wordt «volledige overdracht, herverzekering of onderbrenging» vervangen door: volledige overdracht of onderbrenging.

D

In artikel 145, derde lid, wordt «herverzekerd» vervangen door: verzekerd.

E

Na artikel 148 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 148a. Verbod kapitaalcontracten

Een pensioenfonds kan niet overgaan tot verzekering bij een verzekeraar indien de verzekering gebaseerd is op een kapitaalcontract. Een kapitaalcontract is een overeenkomst tussen een pensioenfonds en een verzekeraar waarbij geldt dat:

 • a. risico’s van het pensioenfonds gedurende de contractsperiode worden verzekerd;

 • b. de daarbij behorende pensioenaanspraken en pensioenrechten na afloop van de contractsperiode niet op verzoek van het pensioenfonds premievrij bij de verzekeraar achter kunnen worden gelaten; en

 • c. de waarden die behoren bij het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen op kapitaalbasis gedurende de contractsperiode geheel of gedeeltelijk in juridisch eigendom van de verzekeraar zijn.

F

Artikel 150 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «herverzekering» vervangen door: verzekering.

2. In onderdeel b wordt «herverzekeren» vervangen door: verzekeren.

G

In de artikelen 205, derde lid, onderdeel c, en 208, vierde lid, onderdeel c, wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

H

In hoofdstuk 9 wordt voor artikel 221 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 220a. Overgangsrecht

Indien een pensioenfonds voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Verzamelwet pensioenen 2012 is overgegaan tot verzekering bij een verzekeraar op basis van een kapitaalcontract als bedoeld in artikel 148a geldt het verbod tot verzekering op basis van een kapitaalcontract, bedoeld in artikel 148a, na afloop van het contract of een verlenging daarvan doch uiterlijk vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Verzamelwet pensioenen 2012.

ARTIKEL II WET VERPLICHTE BEROEPSPENSIOENREGELING

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 6, tweede lid, onderdeel e, 107, tweede lid, onderdeel e, 108, onderdeel e, 142, derde lid, onderdeel l, en 144 wordt «herverzekering» telkens vervangen door: verzekering.

B

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «het deelnemerschap» vervangen door: de deelneming.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 10. Indien een beroepspensioenregeling voorziet in een partnerpensioen op risicobasis kan in de beroepspensioenregeling worden bepaald dat het zevende lid, aanhef en onderdeel b, van overeenkomstige toepassing is bij beëindiging van de deelneming. Het achtste en negende lid is van toepassing.

Ba

In artikel 82, eerste lid, wordt «de artikelen 83 en 84» vervangen door: de artikelen 83, 83a en 84.

Bb

Na artikel 83 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 83a. Uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met bijbetaling

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de tijdelijke inperking van de in artikel 82 genoemde plicht tot waardeoverdracht in verband met aanvullende bijdragen van de werkgever.

 • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Bc

Aan artikel 86 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien in de in artikel 82 bedoelde situatie geen plicht tot waardeoverdracht bestaat omdat sprake is van de in artikel 83a bedoelde situatie is de pensioenuitvoerder bevoegd tot waardeoverdracht indien:

  • a. voldaan wordt aan de in artikel 82, eerste en vierde lid, genoemde voorwaarden; en

  • b. de werkgever bereid is de aanvullende bijdragen te betalen.

C

In artikel 126, eerste lid, onderdeel a, wordt «volledige overdracht, herverzekering of onderbrenging» vervangen door: volledige overdracht of onderbrenging.

D

In artikel 140, derde lid, wordt «herverzekerd» vervangen door: verzekerd.

E

Na artikel 143 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 143a. Verbod kapitaalcontracten

Een beroepspensioenfonds kan niet overgaan tot verzekering bij een verzekeraar indien de verzekering gebaseerd is op een kapitaalcontract. Een kapitaalcontract is een overeenkomst tussen een beroepspensioenfonds en een verzekeraar waarbij geldt dat:

 • a. risico’s van het beroepspensioenfonds gedurende de contractsperiode worden verzekerd;

 • b. de daarbij behorende pensioenaanspraken en pensioenrechten na afloop van de contractsperiode niet op verzoek van het beroepspensioenfonds premievrij bij de verzekeraar achter kunnen worden gelaten; en

 • c. de waarden die behoren bij het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen op kapitaalbasis gedurende de contractsperiode geheel of gedeeltelijk in juridisch eigendom van de verzekeraar zijn.

F

Artikel 145 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «herverzekering» vervangen door: verzekering.

2. In onderdeel b wordt «herverzekeren» vervangen door: verzekeren.

G

In de artikelen 199, derde lid, onderdeel c, en 202, vierde lid, onderdeel c, wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

H

Artikel 214 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien een beroepspensioenfonds voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel E, van de Verzamelwet pensioenen 2012 is overgegaan tot verzekering bij een verzekeraar op basis van een kapitaalcontract als bedoeld in artikel 143a geldt het verbod tot verzekering op basis van een kapitaalcontract, bedoeld in artikel 143a, na afloop van het contract of een verlenging daarvan doch uiterlijk vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel E, van de Verzamelwet pensioenen 2012.

ARTIKEL III WET OP HET NOTARISAMBT

Artikel 113c van de Wet op het notarisambt wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «214, tweede lid» vervangen door: 213 en 214, tweede en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt.

ARTIKEL IIIA OVERGANGSRECHT

 • 1. Artikel 72a van de Pensioenwet en artikel 83a van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn niet van toepassing indien de ontvangende pensioenuitvoerder de deelnemer voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ab of artikel II, onderdeel Bb, een opgave of voorlopige opgave heeft verstrekt per de overdrachtsdatum van de overdrachtswaarde en de daaraan ten grondslag liggende gegevens onder vermelding van de aanspraken die zullen voortvloeien uit de waardeoverdracht en de wijze waarop de aanspraken in de pensioenregeling, ondergebracht bij de ontvangende pensioenuitvoerder, zullen worden behandeld.

 • 2. Dit artikel vervalt twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL V CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet pensioenen 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 013