Besluit van 2 februari 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2011, nr. G&VW/AA/2010/26049;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2011, 8) treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 februari 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de zeventiende februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtreding van deze wet was oorspronkelijk beoogd per 1 januari 2011, maar omdat dit niet meer haalbaar bleek, is nu gekozen voor 1 april als datum van inwerkingtreding. Daarmee wordt afgeweken van het uitgangspunt om voor een wet slechts twee vaste verandermomenten te hanteren, namelijk 1 januari of 1 juli.

Maar gezien het belang dat werknemers (te allen tijde kennis kunnen nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie) en werkgevers (vermindering administratieve lasten) hebben bij een spoedige mogelijke inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging is ervoor gekozen 1 april als datum van inwerkingtreding te hanteren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Naar boven